Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nâng cao trách nhiệm cấp ủy trong kiểm tra, giám sát

06/02/2020 | 07:55 AM

Xem với cỡ chữ

(Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)

Phóng viên: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có những nét đặc thù riêng, xin đồng chí cho biết những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay nhằm đạt được kết quả đề ra?

Đồng chí Trương Xuân Cừ: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiều nét đặc thù, gồm nhiều loại hình tổ chức đảng hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, có nhiệm vụ chính trị khác nhau; địa bàn hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc rộng, có trong cả nước và nước ngoài. Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp; quan hệ giữa Đảng uỷ Khối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương là mối quan hệ phối hợp; đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng ở các tổ chức đảng trực thuộc hầu hết là kiêm nhiệm, do đó có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII, với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thể hiện cụ thể: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hằng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian và cách tiến hành.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời ban hành các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định đối với công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Khối; Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành một số quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền, hướng dẫn mẫu biểu số liệu công tác kiểm tra, các quy chế phối hợp giữa các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; chú ý các địa bàn trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm; thường xuyên giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, chủ động và tăng cường khả năng phát hiện vấn đề vi phạm; đồng thời chủ động kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 23 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra gần 3.000 tổ chức đảng và hơn 12.000 đảng viên, trong đó có hơn 2.300 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề gần 2.000 tổ chức đảng và hơn 15.000 đảng viên, trong đó gần 2.000 cấp ủy viên các cấp; đồng thời chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng trong việc tham mưu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, đến tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát. Thời gian qua, UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với gần 2.000 tổ chức đảng cấp dưới; tiến hành giám sát trên 1.500 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề gần 5.000 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài, đặc biệt những đơn liên quan đến công tác cán bộ, những đơn, thư tố cáo mạo danh, giấu tên nhưng có nội dung cụ thể đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có biện pháp phòng ngừa vi phạm kịp thời; việc thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng bảo đảm, đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

Phóng viên: Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần chú trọng những trọng tâm gì trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát?

Đồng chí Trương Xuân Cừ: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc xác định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào nội dung chính sau:

Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Phát động phong trào tới các tổ chức đoàn thể chính trị, quần chúng nhân dân tích cực phản ảnh dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người công tác trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy chú ý xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, tình hình của Đảng bộ, không xây dựng chương trình, kế hoạch dàn trải, chạy theo thành tích, đề ra nhiều nhưng thực hiện được ít hoặc không thực hiện được.

Chú trọng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ mình. Chủ động phát hiện vấn đề vi phạm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công tác cán bộ; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động phòng ngừa xảy ra vi phạm.

Thứ ba, việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục theo các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, tích cực giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, nhất là bí thư, phó bí thư và đặc biệt là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý công tác, sinh hoạt ở đảng bộ cấp mình, đồng thời kiểm tra cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Thứ tư, chủ động giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định; những đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên cần xem xét, phân loại kết hợp với các kênh thông tin khác để quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phấn đấu không để tồn đọng đơn thư. Đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thứ năm, chú trọng củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng,UBKT, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, cán bộ UBKT các cấp. Tăng cường công tác nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng./.

Mai Phương (thực hiện)