Đảng bộ huyện Văn Chấn kiểm tra, giám sát góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

07/08/2018 | 07:47 AM

Xem với cỡ chữ

Huyện Văn Chấn (Yên Bái) có 31 đơn vị hành chính (3 thị trấn, 28 xã) thì có tới 17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Địa bàn rộng, giao thông không thuận tiện, thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai mưa, lũ nên trong phát triển kinh tế Văn Chấn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng bà con là đồng bào dân tộc ít người. Để bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, ổn định, đúng định hướng, đạt mục tiêu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, Đảng bộ chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa gắn với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong suốt nhiệm kỳ.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, huyện tập trung thu hút đầu tư từ nhiều nguồn lực, chỉ đạo việc tích cực áp dụng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao. Để làm được điều này, Đảng bộ các xã, thị trấn phải nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên nhằm đôn đốc tiến độ và phát hiện, uốn nắn kịp thời những vi phạm. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và dựa vào tình hình thực tế của địa phương, ngay từ đầu năm Huyện ủy xây dựng dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát, lấy ý kiến của các đồng chí trong Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, bảo đảm đúng quy trình, công khai. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó trọng tâm là các chương trình phát triển kinh tế. Các đồng chí là cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách cơ sở thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ. Định kỳ tại các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều dành thời gian nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thảo luận, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế đang diễn ra. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ chú trọng việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để khắc phục kịp thời. Do coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ (năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm nay) cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã kiểm tra toàn diện đối với 5 đảng bộ xã, thị trấn; kiểm tra chuyên đề đối với 31 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT đã phát hiện, xử lý kỷ luật đối với 57 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 34, cảnh cáo 18, khai trừ 5, đình chỉ sinh hoạt 3, xóa tên 22. Cũng qua kiểm tra, cấp ủy huyện đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng do vi phạm buông lỏng quản lý, để đảng viên thu các khoản tiền huy động đóng góp của dân sử dụng sai mục đích; để đảng viên tự ý san lấp đất ruộng làm nhà khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới, Huyện ủy, UBKT hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hằng năm. Cụ thể, năm 2016, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã kiểm tra 62 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 93 đảng viên; năm 2017, kiểm tra 73 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 109 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện, uốn nắn việc một số chi bộ chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội địa phương, chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên chậm, lãnh đạo chính cơ sở quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa tốt...

Có thể thấy ở một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai có trọng tâm trọng điểm, trong đó trọng tâm là gắn kiểm tra, giám sát với phát triển kinh tế-xã hội có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển. Tính riêng trong năm 2017, huyện đạt sản lượng lương thực có hạt hơn 65 nghìn tấn, tăng hơn 600 tấn so với năm 2016, bằng 101% mức kế hoạch về tổng sản lượng lương thực; đạt 100% về tổng sản lượng chè búp tươi; hơn 100% về tổng đàn trâu, bò, lợn... Các đề án phát triển cây ăn quả có múi, phát triển chè vùng cao, canh tác ngô đông trên đất 2 lúa, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây quế... đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Tổng vốn đầu tư cho công tác phát triển giao thông nông thôn đạt hơn 86 tỷ đồng (trong đó, vốn Nhà nước hỗ trợ gần 77 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng). Với nguồn vốn này, huyện đã làm mới 37,7km đường bê tông, tu sửa 390km đường thôn, bản, sửa chữa 4 cầu và làm nhiều công trình phúc lợi khác. Cũng trong năm 2017, có 2 xã trong huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất của người dân được cải thiện và nâng lên với mức thu nhập bình quân/người/năm đạt 34,2 triệu đồng... Kết quả này có phần đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong việc ngăn chặn các vi phạm của cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo các chương trình phát triển kinh tế, thu hút và thực hiện đầu tư có hiệu quả các dự án phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

Chè Suối Giàng Văn Chấn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Văn Chấn vẫn còn những mặt tồn tại. Nhận thức của một số cấp ủy về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát, trách nhiệm của cấp ủy với công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ; trong lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sát với tình hình thực tế địa phương. Cán bộ kiểm tra cơ sở còn hạn chế về chuyên môn, phương pháp công tác; chủ nhiệm UBKT cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc và công tác tham mưu. Trước thực tế này, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Bảo đảm điều kiện về cán bộ, trang thiết bị làm việc, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát theo hướng ổn định. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời phát huy mặt mạnh, khắc phục kịp thời những mặt còn yếu để công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ./.

Phương Ngọc