Đảng bộ huyện Trạm Tấu: Ổn định chính trị cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân

08/08/2019 | 16:14 PM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) có nhiều chuyển biến tích cực: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực; đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện thực tế của huyện. Ngay từ đầu  nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy....

Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Trạm Tấu trao đổi  với đại diện lãnh đạo Tạp chí Kiểm tra.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Trường trực Huyện ủy Trạm Tấu từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay là luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thỉ số 05-CT/TW, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Chị thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị, Thường trực, Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả sau sắp xếp hệ thống chính trị huyện đã tinh giản: 3 đầu mối phòng, ban; 2 đơn vị sự nghiệp; 6 biên chế; 10 cán bộ quản lý; 10 thôn, 2 tổ dân phố; giảm 43 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 59 cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng chí Vũ Hồng Thơm, Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT - Thanh tra huyện Trạm Tấu cho biết: Từ tháng 9-2018, huyện đã hoàn thành Đề án hợp nhất Cơ quan UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra với định biên 8 (giảm 1 biên chế so với trước hợp nhất). Thuận lợi từ việc hợp nhất 2 cơ quan có nhiều chức năng tương đồng là phát huy được sức mạnh nguồn nhân lực của cả 2 cơ quan; công tác tham mưu và tổ chức thực các nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết đơn thư tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và nội chính được thống nhất vào một đầu mối nên đã giảm sự chồng chéo trong xử lý công việc cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động kiểm tra - thanh tra của Đảng bộ huyện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Tập trung giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm đang được dư luận quan tâm, như: Công tác quản lý đất đai, rừng và tài nguyên, khoáng sản; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chính sách hỗ trợ sản xuất; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh các trường bán trú... Việc phát hiện và kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh mọi tổ chức đảng và đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm đã góp phần tích cực ổn định tình hình ở các địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở đảng và đảng viên; tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, UBKT Huyện ủy chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 197 tổ chức đảng và 163 đảng viên; giám sát 146 tổ chức đảng và 15 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 1, cảnh cáo 1 trường hợp; thi hành kỷ luật 94 đảng viên (trong đó có 23 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 70, cảnh cáo 13, khai trừ 11 trường hợp. Trong đó, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên; kết luận có 3 đảng viên (đều là cấp ủy viên) mắc khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành xử lý kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách 1, cảnh cáo 2 trường hợp. Cũng trong thời gian từ năm 2016 đến nay, Thanh tra huyện đã thanh tra 9 cuộc với 21 đơn vị, khiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 32,7 triệu đồng, đề nghị xử lý kỷ luật 1 cán bộ bằng hình thức kiển trách.  

Trao đổi với chúng tôi về tình hình của địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy Giàng A Thào cho biết là một huyện vùng cao, một trong những huyện đặc biệt khó khăn nhất của cả nước, huyện có 12 đơn vị hành chính (11 xã và 1 thị trấn) thì có tới 11 xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, thiên tai lũ lụt thường xuyên... Chính vì vậy nhiệm vụ chính trị đặt ra cho toàn Đảng bộ huyện với 29 tổ chức cơ sở đảng, 103 chi bộ trực thuộc, 2.017 đảng viên và 3,3 vạn dân huyện Trạm Tấu xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 là ổn định hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội các cấp của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã và huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đạt mục tiêu đó, trong thời gian tới Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự  phê bình và phê bình năm 2018.

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ, chuẩn bị tốt phương án nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; quyết liệt chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”...

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác thanh tra đối với những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; kịp thời phát hiện, xem xét, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm túc kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cấp trên; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Tống Văn Sông