Đảng bộ huyện Thanh Miện (Hải Dương): Tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời vướng mắc ở cơ sở

01/11/2019 | 07:35 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) có 42 tổ chức cơ sở đảng với 6.998 đảng viên. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi bật của Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay là: Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và giảm nghèo bền vững (số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 3,19%; hộ nghèo đa chiều dưới 2%); cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, về đích trước một năm so với kế hoạch; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch theo hướng tích cực... Từ một huyện thuần nông, đến nay Thanh Miện đã có 3 cụm Công nghiệp rộng 95 ha, với nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm mới cho gần 3 vạn lao động. Thành quả chung đó đã tạo tiền đề quan trọng để xây dựng, phát triển Thanh Miện lên đô thị loại 4 trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Thanh Miện làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

 Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đồng Dũng Mạnh Bí thư Huyện ủy Thanh Miện cho biết, để có được kết quả tích cực đó, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị huyện thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ là huy động mọi nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu dân cư mới và kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ. Cụ thể hóa chủ trương đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hằng năm sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là các hoạt động: Quản lý đất đai, thu hồi ruộng đất, giải phóng mặt bằng; quản lý xây dựng, tài chính, ngân sách; công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu; tập trung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; tăng cường giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU và Kế hoạch số 95-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về chấn chỉnh và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường đất đai đối với các tổ chức cơ sở đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”...

Bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã ban hành; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 634 tổ chức đảng và 401 đảng viên; giám sát 249 tổ chức đảng và 632 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 336 tổ chức đảng và 27 đảng viên; giám sát 287 tổ chức đảng và 191 đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Khiển trách 1, cảnh cáo 2 tổ chức đảng; kỷ luật 168 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 141, cảnh cáo 17, cách chức 8 và khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian qua Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên, thành viên tổ công tác của Huyện ủy thường xuyên dự họp với cấp ủy cơ sở và chi bộ; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo, phản ảnh với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở; chỉ đạo UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra với các tổ chức đảng có vấn đề nổi cộm, phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBKT huyện đã kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đối với 7 tổ chức đảng; kiểm tra việc lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc lãnh đạo trồng cây vụ đông đối với 6 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 4 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 4 tổ chức đảng. Chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, từ đầu năm 2019 đến nay, UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên, trong đó: Kiểm tra 2 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ UBND xã giao, trọng tâm là tham mưu giúp chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý đất đai; kiểm tra 1 đảng viên (diện Huyện ủy quản lý) về chấp hành Quy chế làm việc, trọng tâm là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra 1 đảng viên về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đã kiểm tra xong 3 đảng viên, kết luận cả 3 đảng viên đều có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; còn 1 đảng viên đang tiến hành kiểm tra (liên quan đến việc lập báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân để hưởng chế độ hưu trí). Giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 17-CT/HU và Kế hoạch 95-KH/HU, về chấn chỉnh và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng tài nguyên đất đai đối với 5 tổ chức đảng. Giám sát việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 2 tổ chức đảng; giám sát 4 đồng chí thuộc diện Huyện ủy quản lý trong việc lãnh đạo thu, quản lý, sử dụng các nguồn thu đóng góp của học sinh và các nguồn huy động xã hội hóa giáo dục; giám sát 3 đảng viên (là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) về thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy viên, việc kê khai tài sản từ năm 2016 đến nay; giải quyết đơn tố cáo đối với 2 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở địa phương. Phát huy những mặt tích cực, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấn chỉnh, phê bình những trường hợp có khuyết điểm. Nhờ thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nên những vấn đề nẩy sinh đều được cấp ủy uốn nắm kịp thời và có biện pháp giải quyết tốt, không để phát sinh các điểm nóng, các vấn đề dư luận xã hội bức xúc.

Để góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, trong thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời có giải pháp xử lý các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung công tác giải quyết đơn thư, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. UBKT Huyện uỷ tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình; chủ động dự liệu trước các tình huống mới phát sinh, sẵn sàng lực lượng triển khai công tác kiểm tra, giám sát đột xuất, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tống Văn