Đảng bộ huyện Đồng Xuân: Khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

19/07/2019 | 10:54 AM

Xem với cỡ chữ

Huyện Đồng Xuân (Phú Yên) là huyện miền núi, có tổng diện tích tự nhiên 1.068,66 km2, gồm 11 xã, 1 thị trấn (5 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn), dân số 60.135 người (người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,4%). Đảng bộ huyện hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 17 đảng bộ có UBKT) với 3.142 đảng viên.

Những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Đồng Xuân luôn nhận thức được vị trí, tác dụng và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thường xuyên coi trọng, tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên.

Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Đồng Xuân trao đổi với Tạp chí Kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức thực hiện kịp thời với nội dung ngày càng bám sát hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực; việc lãnh đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Đồng Xuân kiểm tra 91 tổ chức đảng, giám sát 154 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp. UBKT các cấp kiểm tra 46 đảng viên (10 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 36 đảng viên; kiểm tra 14 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 10 tổ chức đảng, 52 đảng viên; giải quyết tố cáo 8 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; kiểm tra 78 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 5.728.000 đồng... Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 41 đảng viên (8 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 13, cảnh cáo 22, khai trừ ra khỏi Đảng 6 trường hợp. Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt 4 đảng viên.

Với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức đảng, đảng viên kịp thời thấy được ưu điểm phát huy, khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, khắc phục; phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều chỉnh, bổ sung; xử lý nghiêm những vi phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật Nhà nước được giữ vững; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, gắn kết, mật thiết, đồng thuận;  xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đồng Xuân vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Đồng chí Trần Xuân Phi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đồng Xuân cho biết: Việc tham mưu giúp cấp ủy trong xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở chậm, thậm chí có nơi không xây dựng hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm chưa sát với thực tế, còn xem nhẹ công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, áp dụng các văn bản vào công tác kiểm tra, giám sát không thường xuyên nên tổ chức thực hiện hiệu quả không cao, chưa đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ kiểm tra cơ sở thường hay thay đổi, kiêm nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế; chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra chưa hợp lý, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn kịp thời; đối tượng vi phạm khi bị phát hiện đã thiếu tự giác, hợp tác hoặc tìm cách quanh co, đối phó; một số tổ chức đảng, đảng viên chưa phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngại va chạm nên không muốn cung cấp thông tin... Bên cạnh đó, địa bàn huyện, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn đường sá đi lại, công tác rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, lũ hay bị chia cắt, cô lập giữa các xã.

Từ thực tiễn những khó khăn trên, đồng chí Võ Cao Phi, Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân cho biết: Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiên cứu đầy đủ quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nên nhận thức và năng lực tổ chức chỉ đạo không sát, chưa xác định trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát. Vẫn còn tình trạng cán bộ kiểm tra chưa bám sát cơ sở, địa bàn, lĩnh vực được phân công để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những vụ việc nổi cộm... Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Đồng Xuân đã đề ra một số biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đó là, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên cập nhật kiến thức, quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nổi cộm, quan trọng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc đùn đẩy lên cấp trên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Bài, ảnh: Lương Đức