Đảng bộ huyện Kim Bảng (Hà Nam) hạn chế đơn thư vượt cấp qua làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

25/12/2019 | 16:32 PM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của cấp uỷ cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cho nên thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ huyện Kim Bảng (Hà Nam) đặc biệt quan tâm và coi trọng, nhất là kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ cấp dưới.

Ngay từ đầu năm, cấp uỷ đã chủ động chỉ đạo UBKT các cấp tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các đồng chí uỷ viên thường vụ và cấp uỷ viên. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời. Hằng tháng, chỉ đạo UBKT giao ban về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đạt được, bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và xác định trọng tâm công tác thời gian tiếp theo. Những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đều được đưa ra hội nghị Ban Thường vụ hằng tháng để thảo luận và chỉ đạo kịp thời. Việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng luôn được Huyện uỷ quan tâm.

Chùa Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam) là nơi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019), từ ngày 12 đến 14/5/2019.

Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp trong huyện đã kiểm tra được 96 tổ chức đảng và 35 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức và 31 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 40 tổ chức và 8 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật. Giám sát 44 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, đặc biệt là việc thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm ở tất cả các loại hình tổ chức đảng như: Khối Đảng uỷ xã, thị trấn; chi bộ khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chi bộ khối các phòng quản lý Nhà nước; chi bộ khối doanh nghiệp và các cơ quan nội chính…

Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên tình trạng đơn thư vượt cấp trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể. Tổng số đơn thư trong năm 2019 huyện tiếp nhận là 165 đơn, trong đó: Khiếu nại 5 đơn, tố cáo 9 đơn, đề nghị 151 đơn. Tập trung vào các nội dung: Đất đai có 85 đơn, giải phóng mặt bằng 35 đơn, chính sách xã hội 11 đơn, môi trường 6 đơn, các nội dung khác 28 đơn. Thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 72 đơn, cấp xã 93 đơn. Số đơn thư vượt cấp có 26 đơn tập trung vào các nội dung: Tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, công tác cán bộ,…

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện trong năm qua do được quan tâm nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, cấp uỷ cấp dưới để từ đó phát huy mặt mạnh, tìm giải pháp khắc phục mặt yếu; các tổ chức đảng và đảng viên có ý thức nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy đã góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp kéo dài; ổn định tình hình chính trị, củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo toàn Đảng, giúp đội ngũ cấp uỷ nâng cao nhận thức về thực hiện Điều lệ Đảng, nguyên tắc, quy định của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và kết quả công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện Kim Bảng thời gian qua đã khẳng định một thực tế: Nơi nào cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ tạo được sự đồng thuận của nhân dân, ổn định tình hình thì sẽ không có đơn thư và ngược lại.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ cấp dưới trong thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng có lúc còn chưa bao quát được hết các nội dung, chưa tiến hành kiểm tra, giám sát được nhiều ở các nội dung dễ xảy ra sai phạm như đất đai, tài chính… Việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân chưa nhiều. Việc kiểm tra, đôn đốc quá trình gải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo ở cơ sở có lúc còn chưa kịp thời.

Nguyên nhân là do một số cấp uỷ cơ sở chưa thường xuyên nắm tình hình tiếp nhận và xử lý tốt các kiến nghị, phản ánh của đảng viên và nhân dân; trình độ năng lực của một số đồng chí cấp uỷ cấp dưới còn hạn chế, chưa tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo những vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, người khiếu nại tố cáo chưa nắm rõ các quy định về phân cấp thẩm quyền trong giải quyết tố cáo có tâm lý muốn gửi thẳng lên cấp tỉnh, cấp Trung ương nên xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp nhiều.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ cấp dưới trong thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp; trong thời gian tới, Huyện uỷ Kim Bảng đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp dưới trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng cần gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo và giải quyết tố cáo để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm được.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, kết luật xử lý vi phạm phải kết hợp tuyên truyền, thực hiện công khai theo quy định những hành vi vi phạm và việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, đảng viên nhất là những trường hợp dư luận quan tâm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, của Nhà nước về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân. Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng tiềm ẩn bức xúc; UBKT các cấp cần chủ động tham mưu cấp uỷ có kế hoạch, biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Mỗi cán bộ kiểm tra phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực trình độ, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc, đồng thời làm tốt công tác dân vận tạo dựng niềm tin đối với nhân dân./.

An Bình