Đảng bộ Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khắc phục vi phạm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên

14/12/2020 | 07:54 AM

Xem với cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Trung ương đã kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị giám sát đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hướng Hóa về các nội dung: Tham mưu ban hành, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác cán bộ và việc lãnh đạo thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã thông báo kết luận, BTV Huyện ủy Hướng Hóa nghiêm túc thực hiện, đạt những kết quả tích cực, giúp chấn chỉnh, răn đe, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết quả khắc phục vi phạm

Căn cứ Thông báo kết luận của UBKT Trung ương và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, BTV Huyện ủy Hướng Hóa đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm; thành lập đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp thực hiện việc tổ chức kiểm điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm của các tập thể và cá nhân; tổ chức nhiều cuộc họp, thảo luận, thống nhất, làm rõ các nội dung khuyết điểm, vi phạm trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện liên quan đến các nội dung xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, công tác cán bộ và quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương hướng và phân công triển khai thực hiện; ban hành các công văn gợi ý nội dung kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân. Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất biện pháp, cách thức, quy trình chỉ đạo kiểm điểm. Ban hành lịch thông báo tổ chức kiểm điểm; mời các cơ quan cấp trên dự chỉ đạo, theo dõi kiểm điểm; tổ chức nhiều phiên làm việc với các ban Đảng tỉnh và các sở, ngành liên quan và xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy phương án khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm đối với công tác cán bộ, có một số trường hợp còn thiếu thống nhất trong việc áp dụng văn bản quy định của Đảng và Nhà nước, như việc bổ nhiệm lại cán bộ khuyết điểm, vi phạm, bị xử lý kỷ luật; vi phạm lịch sử chính trị; ban hành kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và xử lý các trường hợp chưa thực hiện đúng về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, chưa phù hợp trong phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ; chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các ban Đảng huyện tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy, hủy bỏ nội dung quy định trái thẩm quyền, trình hội nghị BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua.

Với sự chỉ đạo quyết liệt đó đã đạt được những kết quả theo các nội dung: Quy chế làm việc của Huyện ủy đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành; nội dung bám sát các văn bản quy định của cấp trên, hủy bỏ nội dung quy định vượt quá thẩm quyền đối với Thường trực Huyện ủy và bổ sung đầy đủ hơn, quy định ủy quyền cho Thường trực quyết định một số nội dung, công việc liên quan công tác cán bộ theo đúng thẩm quyền, phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong Thường trực, BTV Huyện ủy rõ hơn. Đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nền nếp tự phê bình và phê bình; khách quan, công bằng, dân chủ trong thảo luận, bàn bạc và thống nhất trong tập thể BTV, Thường trực Huyện ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo thẩm quyền, nhất là công tác cán bộ. Đối với nhận xét, đánh giá cán bộ, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc lấy ý kiến thẩm định công tác cán bộ theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện việc biểu quyết bằng phiếu kín các trường hợp giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, ứng cử theo phân cấp quản lý và các quy định hiện hành.

Về công tác cán bộ, đã ban hành kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và xử lý các trường hợp chưa thực hiện đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình trong việc phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ theo Thông báo kết luận 497 của UBKT Trung ương và Kết luận 48 của Ban Bí thư. Căn cứ các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác cán bộ và tranh thủ ý kiến các sở, ban, ngành liên quan, qua rà soát quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, BTV Huyện ủy đã thống nhất thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 2 trường hợp; chấm dứt trưng tập 1 trường hợp. Chỉ đạo Đảng ủy xã Hướng Linh và BTV Huyện Đoàn không tiếp tục giới thiệu làm Bí thư xã Đoàn và thôi cấp ủy 1 trường hợp. Dừng thực hiện chủ trương quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện vì không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đối với Trưởng ban quản lý chợ Khe Sanh để phù hợp với cơ cấu đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Chỉ đạo UBND huyện phối hợp, đề xuất Sở Nội vụ thực hiện tuyển dụng công chức huyện đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy định; chấm dứt hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính đúng quy định. Trên cơ sở công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 26-8-2019, BTV Huyện ủy  thống nhất điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; điều động và bổ nhiệm Phó Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND huyện thực hiện thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí của Hội đồng tuyển dụng huyện từ năm 2014 đến 2016; kết quả Phòng Nội vụ và Hội đồng tuyển dụng đã nộp đủ số tiền thu phí vượt quá quy định và chi sai mục đích. Việc đánh giá, nhận xét đối với cán bộ nói chung, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nói riêng đã được BTV Huyện ủy thảo luận dân chủ, khách quan, công tâm, đảm bảo quy chế làm việc của Huyện ủy. Cùng với đó, đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ đảm bảo quy trình, quy định, như: Điều động luân chuyển và bổ nhiệm 28 trường hợp, luân chuyển về cơ sở 7, bổ nhiệm lại 8, kéo dài thời gian giữ chức vụ 7, giới thiệu ứng cử 7.

Đối với các dự án trên địa bàn huyện, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, điều hành thực hiện một số dự án. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã liên quan phối hợp với Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh giải quyết hoàn thành việc giao đất, cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 61 hộ dân bị chồng lấn; thực hiện công tác thu hồi đất, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; hoàn thành việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH My Anh; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình và cá nhân ở bản Trằm, xã Hướng Tân và bản Tà Đủ, xã Tân Hợp; điều chỉnh bóc tách 54,3ha đất có rừng tự nhiên sản xuất tái sinh trong số 587,2 ha đã giao cho Công ty thuê, địa phương quản lý, bảo vệ theo quy định. Hoàn thành việc chi hoàn trả cho Công ty cổ phần Cao su Khe Sanh; hoàn thành khắc phục, sửa chữa vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, điều hành thực hiện một số dự án nguồn vốn ngân sách Nhà nước, như Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (khu 1); Dự án đường giao thông Cao Thắng và công trình sửa chữa trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát các công trình còn nợ đọng xây dựng cơ bản tham mưu UBND huyện bố trí và thanh toán đủ kinh phí cho các công trình theo quyết định phê duyệt năm 2018, 2019.

Trong xử lý các trường hợp vi phạm về quy trình, tiêu chuẩn cán bộ, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm điểm 15 tập thể và 27 cá nhân theo đúng nội dung Thông báo kết luận 497 và Công văn 3399 của UBKT Trung ương. Kết quả xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và sửa chữa khắc phục, BTV Huyện ủy thống nhất quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 4 tập thể, 3 cá nhân. Sau khi kiểm điểm, các tổ chức, cá nhân bị kỷ luật đều nhận thấy được thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm và chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa; các tổ chức, cá nhân đã nhận thức, hành động chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một số bài học kinh nghiệm

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, BTV Huyện ủy Hướng Hóa có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm, như sau:

Thứ nhất, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cần quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ có sự phân công, phân cấp rõ ràng; ràng buộc trách nhiệm, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về công tác cán bộ.

Thứ ba, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan nắm bắt tình hình dư luận liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý để tham gia ý kiến nhận xét bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định.

Thứ tư, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những vấn đề có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, tài sản…

Thứ năm, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định sau kiểm tra, giám sát. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền, đoàn thể.

          Lương Đức