Đảng bộ huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở

13/03/2019 | 08:32 AM

Xem với cỡ chữ

Cao Lộc (Lạng Sơn) là huyện miền núi biên giới nên luôn được xác định là địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh quốc gia. Để làm tốt công tác an ninh trật tự vùng biên, Đảng bộ huyện Cao Lộc xác định phải giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở. Một trong những vấn đề được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng nhằm giúp ổn định tình hình từ cơ sở.

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở (cấp cơ sở) đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Cao Lộc. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một số biểu hiện vi phạm trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa nắm vững các quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của UBKT còn sơ sài, dàn trải, chưa theo kế hoạch đề ra về số lượng, đối tượng, nội dung kiểm tra; UBKT đảng ủy chưa tham mưu tốt cấp ủy về xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện; công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên còn thấp. Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, còn cho rằng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của UBKT, ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra còn nhầm lẫn thẩm quyền, xây dựng nội dung kiểm tra còn chung chung, còn nhầm lẫn giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy và kiểm tra, giám sát của UBKT, có nội dung kiểm tra còn chồng chéo, kết luận kim tra chưa rõ ràng, có nội dung kim tra không kết luận, chưa tìm ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, chất lượng kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm còn ít, có nơi nhiều năm không thực hiện được do tình trạng n nang, né tránh, ngại va chạm; quy trình kiếm tra, giám sát chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định. Vẫn còn có đơn vị ban hành chung quyết định kiếm tra, giám sát, thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát đối với các chi bộ, đảng viên. Việc lập và lưu trữ hồ sơ sơ sài, chưa đầy đủ các văn bản theo yêu cầu…

Trước thực trạng đó, ngày 22-3-2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã ban hành Đề án số 04 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị nhằm bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị và xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đề án cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020: Hằng năm, 100% các đảng bộ cơ sở, UBKT đảng ủy, chi bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% các đảng ủy cơ sở mỗi năm tiến hành kiểm tra, giám sát hơn 20% chi bộ trực thuộc, hơn 7% đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy quản lý; 100% UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát hơn 15% chi bộ trực thuộc, hơn 5% đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy quản lý; 100% các chi bộ cơ sở đều thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ; đến hết nhiệm kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát hơn 80% số đảng viên của chi bộ. UBKT đảng ủy, chi bộ cơ sở chủ động giám sát, phát hiện và thực hiện kiếm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên (kế cả cấp ủy viên cùng cấp).

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Triển khai thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện căn cứ vào các chỉ tiêu cụ thể Đề án đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy thực hiện. Chỉ đạo UBKT thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, tiến hành thẩm định các chương trình công tác năm đối với các đảng ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy trước khi ban hành.

Ngay sau khi Đề án được ban hành và đầu năm 2018, các chi bộ, đảng bộ, UBKT đảng ủy trong toàn huyện đã chủ động bổ sung, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm bám sát các tiêu chí của Đề án. Nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đã trọng tâm hơn và đúng với chức năng, nhiệm vụ theo quy định; UBKT đảng ủy cơ bản đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; UBKT đảng ủy, chi bộ cơ sở chủ động giám sát, phát hiện và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm đúng mức.

Kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án, 100% đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Các đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 184/310 chi bộ (đạt 59,3%), 174/798 đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy quản lý với số lượng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017 kiểm tra 42/305 chi bộ (đạt 13,8%); 39/802 đảng viên (đạt 4,9%) thì sang năm 2018 đã kiểm tra được 62/311 chi bộ (đạt 19,9%), 54/798 đảng viên (đạt 6,8%). Cùng với đó, 100% UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; triển khai kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên thuộc diện đảng ủy quản lý với số lượng tăng rõ rệt. Các chi bộ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về những điều đảng viên không được làm. Chỉ trong hai năm 2017, 2018, tỷ lệ các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định đạt trên 89% tổng số chi bộ cơ sở; 100% các chi bộ cơ sở kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ qua các kỳ sinh hoạt, kết quả tự phê bình và phê bình, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; qua ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng; xem xét đơn tố cáo của đảng viên và quần chúng; khiếu nại của tổ chức, cá nhân với đảng viên…

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của tổ chức cơ sở đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có nền nếp và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định.        

Những kết quả đạt được đã góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hạn chế các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát đã đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh./.

Trọng Đức