Đảng bộ Công an Hải Dương: Quy chế phối hợp góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

11/09/2019 | 07:59 AM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy thực hiện toàn diện, có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quy định về tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân. Từ năm 2009, thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên, tổ chức đảng trong lực lượng công an; Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thị, thành ủy gồm 4 Chương, 10 Điều về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên, tổ chức đảng trong đảng bộ công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Năm 2017, Quy chế phối hợp được tiếp tục bổ sung, sửa đổi với 4 Chương, 11 Điều với các nội dung theo đúng Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Tỉnh ủy Hải Dương; Đảng ủy Công an tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương, đơn vị.

Sau khi Quy chế được ban hành và ký kết thực hiện với UBKT các huyện ủy, thành ủy, hằng năm, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh chủ động trao đổi với UBKT các huyện ủy, thành ủy về chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an các huyện, thành phố. Thông qua việc trao đổi, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã kịp thời nắm bắt nhanh thông tin, tình hình và chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong Ngành Công an ở các đảng bộ cơ sở; sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng; thống nhất các biện pháp xử lý kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ công an các đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công an các cấp quản lý khi có vi phạm. Từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các đảng bộ; đồng thời cũng giúp cho Đảng ủy Công an các huyện, thành phố thấy rõ những mặt mạnh, yếu trong công tác quản lý đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, đề ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế vi phạm. Ngoài ra, thông qua Quy chế phối hợp đã giúp UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc của Đảng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời giúp các cấp ủy trong đảng bộ công an các huyện, thành phố nhận thức đúng về vị trí, vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Năm 2018, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức giám sát 2 cuộc với UBKT Huyện ủy Thanh Miện; UBKT Thành ủy Chí Linh  giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và công tác xây dựng lực lượng đối với Đảng ủy Công an huyện Thanh Miện và Đảng ủy Công an thành phố Chí Linh. Năm 2019, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và trao đổi thống nhất phối hợp kiểm tra, giám sát với 4 UBKT Huyện ủy: Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và UBKT Đảng ủy Công an các huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã phối hợp giám sát đối với đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Kinh môn về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đấu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an huyện Thanh Hà. Qua kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức đảng trong Đảng bộ được chú trọng; chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương ký kết thực hiện Quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thành ủy.

Cùng với thực hiện Quy chế phối hợp, năm 2018 Đảng ủy Công an tỉnh và các chi bộ, đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 85 đảng viên; giám sát 8 tổ chức đảng và 60 đảng viên về việc thực hiện các chỉ tiêu công tác theo nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác điều tra, truy tố, xét xử theo thẩm quyền… UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các cấp đã kiểm tra 14 tổ chức đảng; giám sát 15 tổ chức đảng và 21 đảng viên, trong đó có 3 cấp ủy viên là Đảng ủy Công an tỉnh, người đứng đầu 3 tổ chức đảng cơ sở. Năm 2018, toàn Đảng bộ Công an tỉnh chỉ có 3 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân; mất các giấy tờ Ngành và vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Thị Thảo, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Việc thực hiện Quy chế phối hợp có nhiều thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trước hết Đảng bộ Công an tỉnh nắm bắt nhanh, kịp thời các hoạt động của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong lực lượng công an ở cơ sở; ngăn chặn sớm những dấu hiệu vi phạm nảy sinh; kịp thời điều chỉnh, uốn nắn và đề ra các chủ trương, biện pháp khắc phục khi có vi phạm. Đặc biệt, qua Quy chế phối hợp UBKT các huyện, thành ủy hiểu rõ hơn về mô hình tổ chức, tính đặc thù của các tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân, từ đó có kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức đảng trong lực lượng công an. Hơn nữa, việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý luôn có tính đồng bộ, đúng lỗi phạm nên nhiều năm qua không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật đảng. Cùng với đó, qua Quy chế phối hợp nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong đảng bộ công an cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân.

Mặc dù, Quy chế phối hợp, cũng như việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương có nhiều thuận lợi, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, số cán bộ, đảng viên vi phạm giảm, không có vi phạm nghiêm trọng xảy ra, từ đầu nhiệm kỳ tới nay không có đơn, thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tuy nhiên, một số điều bất cập hiện nay đó là mô hình bộ máy tổ chức của UBKT các cấp trong đảng bộ công an chưa hợp lý, nảy sinh nhiều bất cập, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đó là, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh hiện nay được bố trí trong Đội Văn phòng Đảng ủy, thuộc  Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, trong khi đó đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy có nhóm chức vụ trần quân hàm bằng Trưởng phòng Công tác Đảng lại trở thành cán bộ phụ thuộc Đội Văn phòng Đảng ủy. Việc bố trí tổ chức mô hình này vô hình trung Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh còn dưới sự điều hành về quản lý hành chính của Đội Văn phòng Đảng ủy. Nhiều nơi còn làm quy hoạch chức danh Đội Trưởng cho Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, trong khi Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đang hưởng nhóm chức vụ trần quân hàm và phụ cấp trách nhiệm bằng Trưởng phòng… Từ sự bất cập này đã nảy sinh nhiều tình huống thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát có lúc phải dừng lại do sự điều hành của Đội Văn phòng Đảng ủy; các công văn, hướng dẫn, văn bản, kế hoạch về kiểm tra, giám sát chậm vì phải qua cấp trung gian, dẫn tới việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thụ động, ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Từ mô hình bất cập này, vị trí, vai trò của UBKT Đảng ủy chưa đúng với vị trí, vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu trực tiếp giúp cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ công an.

Qua những bất cập nêu trên, hiện nay, UBKT Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố kiến nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét tổ chức lại mô hình, bộ máy UBKT trực thuộc trực tiếp cấp ủy cùng cấp, có như vậy UBKT mới trở về đúng vai trò, vị trí của cơ quan tham mưu giúp cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đạt hiệu quả cao./.

Trọng Thành