Đà Nẵng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

13/05/2019 | 12:58 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có 18 đảng bộ trực thuộc với 56.965 đảng viên. Trong những năm qua, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp được tăng cường, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được những kết quả. Nhờ chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, phát hiện và quyết định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nên hầu hết các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đều có vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, giúp ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với UBKT Thành ủy Đà Nẵng năm 2017.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp thành phố kiểm tra 3 tổ chức đảng, 57 đảng viên (có 25 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, UBKT Thành ủy kiểm tra 12 đảng viên; UBKT quận, huyện ủy và tương đương kiểm tra 2 tổ chức đảng, 10 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 1 tổ chức đảng, 31 đảng viên và chi bộ kiểm tra 4 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu: Việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái; lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị... Kết luận, có 3 tổ chức đảng, 51 đảng viên vi phạm, phải và đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên. Chỉ tính riêng năm 2018, UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 28 đảng viên (có 15 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 180% so với năm trước; trong đó, UBKT Thành ủy kiểm tra 6 đảng viên, UBKT quận, huyện, đảng ủy trực thuộc kiểm tra 8 đảng viên và 1 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 đảng viên, 1 tổ chức đảng và chi bộ kiểm tra 2 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận, có 10 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ này, cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhiều hơn nữa, nhất là kiểm tra đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Một thực tế là, hiện nay, nhiều UBKT quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và cơ sở chưa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đối tượng kiểm tra là cấp ủy viên cùng cấp ít, như: UBKT Quận ủy Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn... Bên cạnh đó, nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa đi sâu nhiều vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, như: Quản lý đất đai; tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng; công tác tổ chức - cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, nhất là trong việc trao đổi thông tin đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quan tâm, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tính tự giác, ý thức chấp hành của đảng viên bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kém...

Nguyên nhân việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa đạt hiệu quả ở Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, do một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng nên không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Một bộ phận đảng viên thiếu tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật kém; công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang. Cán bộ kiểm tra vẫn còn tình trạng ngại va chạm, trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là trong việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để đề xuất kiểm tra...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Trước hết, phải nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc phát hiện, quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBKT cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình qua nhiều kênh thông tin, sâu sát cơ sở, phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra đối tượng là cấp ủy viên cùng cấp, kể cả ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và cấp ủy cấp dưới nhiều cấp khi cần thiết.

Bên cạnh đó, trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có lộ trình, cách làm, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, tổ chức đảng và đảng viên; đưa nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vào tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua hằng năm của UBKT các cấp với hệ số điểm cao nhất, so với các nhiệm vụ khác. Tập trung kiểm tra vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, địa bàn nổi cộm, nhiều bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Tránh tư tưởng trông chờ sự chỉ đạo của cấp trên hoặc giao việc mới làm.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nắm vững, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với nghề, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm; không nể nang, né tránh, ngại va chạm và không bị sự "cám dỗ" của mặt trái cơ chế thị trường. Đồng thời, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, trung thực, chứng kiến, kiên định, lập trường, quyết đoán... trong thực thi công việc. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kiểm tra thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, kịp thời cập nhật những kiến thức mới liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các lĩnh vực kinh tế, xã hội... để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm phải luôn giữ vững nguyên tắc dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của đảng viên, trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; làm tốt việc thẩm tra, xác minh; phương pháp kiểm tra linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng và thực hiện đúng quy trình. Chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là kiểm tra, xử lý các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm...

Lương Đức