Đà Lạt vươn lên tầm cao mới

28/06/2018 | 14:32 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 6.455 đảng viên sinh hoạt trong 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (29 đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở), gồm: 16 tổ chức cơ sở đảng xã, phường; 24 tổ chức cơ sở đảng khối hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang; 22 tổ chức cơ sở đảng khối trường học và sản xuất kinh doanh.

Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị; thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển đúng hướng, bền vững; góp phần ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm… Do đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ (2016 - 2017), các cấp ủy đã kiểm tra 347 tổ chức đảng và 511 đảng viên (Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 118 tổ chức đảng trực thuộc và 11 đảng viên thuộc diện cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy quản lý), kết luận 88 tổ chức đảng và 117 đảng viên có thiếu sót, tồn tại, khuyết điểm đã kịp thời kiểm điểm, nhắc nhở; giám sát chuyên đề đối với 169 tổ chức đảng và 451 đảng viên (Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 26 tổ chức đảng trực thuộc và 11 đảng viên thuộc diện cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy quản lý), phát hiện 36 tổ chức đảng và 103 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được giám sát. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 5 đảng viên, kết luận tổ chức đảng và đảng viên đều có vi phạm, vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật 3 đảng viên; kiểm tra 431 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phát hiện 124 tổ chức đảng chưa làm tốt việc chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, một số tổ chức đảng chưa thực hiện đúng nguyên tắc trong thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với 120 tổ chức đảng và 141 đảng viên, phát hiện 27 tổ chức đảng và 33 đảng viên còn những mặt hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; tiếp nhận 44 đơn khiếu nại, phản ảnh, tố cáo, kiến nghị liên quan đến đảng viên và 2 đơn liên quan đến tổ chức đảng, giải quyết xong 4/5 đơn thuộc thẩm quyền, kết luận 4 đảng viên có sai phạm; kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính cùng cấp, 14 tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 333 tổ chức đảng, phát hiện kiến nghị thu hồi trên 10 triệu đồng chi sai chế độ. Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 14 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 12, cảnh cáo 2.

Nội dung kiểm tra, giám sát những năm qua đã có chọn lọc, chuẩn bị kỹ, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Các cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đúng quy trình, chặt chẽ; số lượng năm sau tăng cao hơn năm trước; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày được nâng lên. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm tính nghiêm minh, chính xác, kịp thời, nên sau khi xử lý kỷ luật không có đơn khiếu nại, được dư luận đồng tình, nội bộ đoàn kết, đảng viên nhìn nhận được khuyết điểm, sai phạm để khắc phục sửa chữa, tiếp tục phấn đấu vươn lên…

Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên; bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị được củng cố, nâng chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới. Những năm gần đây, nền kinh tế xã hội Đà Lạt đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước, năm 2017 có 100% chỉ tiêu kinh tế xã hội được thực hiện đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được đẩy mạnh áp dụng đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,6%; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 7.985 tỷ đồng (tăng 17,8% so cùng kỳ năm trước); tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.175 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 127% và bằng 116% so cùng kỳ năm trước); kim ngạch xuất khẩu đạt 73,6 triệu USD; tổng lượng khách du lịch đến Đà Lạt là 5,1 triệu lượt khách (tăng 17% so cùng kỳ năm trước).

Năm 2018,  Đảng bộ thành phố Đà Lạt đưa ra 12 giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và nâng cao chất lượng công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch…

Ngày 12-5-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 704/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Đà Lạt được xây dựng thành đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế, đủ điều kiện trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Quy hoạch xác định: Đà Lạt là Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; Trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học cấp quốc gia; Trung tâm thương mại dịch vụ, hội chợ triển lãm; Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và giải trí cấp vùng; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của mình, sớm đủ điều kiện trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Trong chương trình kiểm tra, giám sát những năm qua, nhất là nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ, Ban Thường vụ và UBKT Thành ủy đã tập trung công tác kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm; những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố; công tác quản lý, bố trí, quyết toán vốn đầu tư công; việc bố trí, chuyển đổi vị trí đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; việc lãnh đạo bảo đảm trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn…

Trịnh Nhất