Giải pháp đột phá để cải cách chính sách tiền lương

20/11/2019 | 14:02 PM

Xem với cỡ chữ

Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH vừa tổ chức họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW của Trung ương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trên thực tiễn và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan; thảo luận các vấn đề liên quan tới xây dựng thang, bảng lương mới và việc bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, để cải cách chính sách tiền lương, cần thực hiện hai giải pháp đột phá cho cả 2 khu vực công - tư: Thứ nhất, sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Thứ hai, bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.

Việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, trên cơ sở tinh gọn của cơ quan hành chính và phát huy sự năng động, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ và các quyết định về cơ chế tiền lương đặc thù đối với một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị như một số đơn vị cấp cục của Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải... Trong thời gian tới, Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị về việc triển khai cơ chế lương đặc thù với một số đơn vị trong hệ thống chính trị. Theo đó, Thủ tướng cho phép các đơn vị này thực hiện cơ chế tiền lương đặc thù tới hết năm 2020 để sắp xếp lại, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021, bảo đảm minh bạch sự nghiệp công với dịch vụ hành chính công và tạo thuận lợi cho các vấn đề khác như kiểm tra chuyên ngành...

Về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công, Chính phủ đang sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP theo hướng áp dụng chung cho các đơn vị trên tinh thần quán triệt cụ thể Nghị quyết số 27- NQ/TW và 19-NQ/TW. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi Nghị định số 55/2012/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP về biên chế, vị trí việc làm; đồng thời, giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, các bộ, ngành, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh đề xuất chính sách tiền lương, thang bảng lương cho ngành nghề của mình; Ban Tổ chức Trung ương sẽ xây dựng quy định về chức danh tương đương; Bộ Nội vụ xây dựng chế độ thông tin báo cáo về thực hiện chính sách cải cách tiền lương...

Thu Phương