Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW

25/09/2020 | 22:01 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 24/9/2020, Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì buổi làm việc.   

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi, thống nhất đánh giá: Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và chấp hành đầy đủ cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ban cán sự đảng đã chủ động lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát: Các thành viên của Ban cán sự đảng quan tâm và có trách nhiệm, ý thức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành nghiêm khi được kiểm tra, giám sát; lãnh đạo việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về công tác kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của Ban cán sự đảng; lãnh đạo khắc phục hậu quả, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hằng năm, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ đã phối  hợp ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và hằng năm. Đặc biệt, đã ban hành 1 nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được đề cao. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT ban hành quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm và tổ chức thực hiện; phân công cấp ủy viên theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ban cán sự đảng Bộ cũng thông tin cho Đoàn khảo sát về tính đặc thù của Bộ Tài chính, có nhiều ngành, đơn vị được tổ chức theo hệ thống dọc, xuống đến cấp huyện;  đồng thời kiến nghị quy định về công tác kiểm tra, giám sát cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa công tác xây dựng Đảng ở địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực...  

Đoàn khảo sát đã tiếp thu các ý kiến trao đổi của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính; góp ý cho Ban cán sự đảng Bộ trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra cũng như trong xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp để trong thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng quy định và hiệu quả hơn. 

Ngô Thị Thành An

(Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương)