Tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ khi có vi phạm khuyết điểm

04/05/2019 | 08:37 AM

Người có đơn tố cáo đã tự rút đơn thì xử lý thế nào

03/05/2019 | 08:02 AM

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong việc kê khai lý lịch để kết nạp vào Đảng

07/03/2019 | 07:28 AM

Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật

06/03/2019 | 10:48 AM

Nếu có nghi ngờ về tính trung thực của giấy xác nhận việc sinh con thứ 3 của đảng viên, Chi bộ kiểm tra, xác minh, kết luận và xử lý theo thẩm quyền

25/12/2018 | 07:48 AM

Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, rõ đối tượng và nội dung tố cáo thì tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình để phục vụ cho công tác kiểm tra

24/12/2018 | 07:53 AM

Tổ chức đảng có thẩm quyền không phải tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên đã bị xóa tên

20/09/2018 | 07:39 AM

Nếu tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức vi phạm của đảng viên thì cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp quyết định xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền

19/09/2018 | 10:18 AM

Thẩm quyền kỷ luật đối với đảng viên có chức vụ khi đã nghỉ hưu được thực hiện như khi đảng viên còn đương chức

07/09/2018 | 07:40 AM

Những nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng mà ủy ban kiểm tra phải giải quyết

06/09/2018 | 07:30 AM