Tổ chức đảng có thẩm quyền không phải tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên đã bị xóa tên

20/09/2018 | 07:39 AM

Nếu tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức vi phạm của đảng viên thì cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp quyết định xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền

19/09/2018 | 10:18 AM

Thẩm quyền kỷ luật đối với đảng viên có chức vụ khi đã nghỉ hưu được thực hiện như khi đảng viên còn đương chức

07/09/2018 | 07:40 AM

Những nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng mà ủy ban kiểm tra phải giải quyết

06/09/2018 | 07:30 AM

Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra

02/08/2018 | 07:38 AM

Hình thức kỷ luật với trường hợp kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp

25/06/2018 | 07:39 AM

Đối chiếu với quy định về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm

21/06/2018 | 11:30 AM

Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức

28/05/2018 | 08:49 AM

Đảng viên có vợ (chồng), con phạm tội thì bị trách nhiệm liên đới

23/05/2018 | 08:17 AM

Cấp uỷ viên vi phạm đến mức cách chức nhưng chủ động xin rút khỏi cấp uỷ thì phải kỷ luật cách chức, không chấp nhận cho rút khỏi cấp uỷ

04/05/2018 | 08:32 AM