Việc xử lý đơn khiếu nại về kết quả bầu cử đại hội do ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp thực hiện

20/03/2020 | 07:55 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Sau khi kết thúc đại hội đảng bộ xã, đảng viên A có đơn khiếu nại về kết quả bầu cử của đại hội. Trường hợp này xử lý như thế nào? Tổ chức đảng nào có thẩm quyền xem xét, quyết định?

Trả lời: Mục 1, phần VI, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12-12-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quy định:

“Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại về bầu cử, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định”.

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, trường hợp câu hỏi nêu, sau khi bế mạc đại hội đảng bộ xã mà đảng viên A có đơn khiếu nại về kết quả bầu cử, thẩm quyền xem xét, giải quyết (xác minh, kiểm tra) khiếu nại của đảng viên A thuộc về ủy ban kiểm tra huyện ủy. Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh,  ủy ban kiểm tra huyện ủy báo cáo ban thường vụ huyện ủy xem xét, quyết định. Tuy nhiên, khiếu nại của đảng viên A nêu trên chỉ được xem xét nếu đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan có thẩm quyền vẫn còn trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội đảng bộ xã.

Tạp chí Kiểm tra