Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật

06/03/2019 | 10:48 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là công chức vi phạm khuyết điểm từ tháng 5/2015, đến tháng 5-2018 tổ chức đảng phát hiện và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đề nghị chính quyền xử lý đồng bộ là khiển trách. Có 2 ý kiến:

Ý kiến thứ 1: Tổ chức đảng, chính quyền xử lý như vậy là đúng.

Ý kiến thứ 2: Việc tổ chức đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm nêu trên là đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về chính quyền là không đúng, vì căn cứ quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên A.

Vậy, ý kiến nào đúng?

Trả lời: Khoản 6, Điều 2, Quy định số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau: “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp uỷ quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”.

Căn cứ quy định trên, sau khi xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay cơ quan, tổ chức quản lý đảng viên đó xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể theo quy định. Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật về hành chính thì thôi không xử lý kỷ luật về hành chính nữa.

Tạp chí Kiểm tra