Ủy ban Kiểm tra cùng cấp của Đảng bộ lâm thời trên được thành lập như thế nào

05/07/2019 | 11:43 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng bộ A và Đảng bộ B là các tổ chức đảng cấp trên cơ sở, được tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định sáp nhập và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời. Vậy, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp của Đảng bộ lâm thời trên được thành lập như thế nào?

Trả lời: Tại Điểm 16.5, Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định như sau:

Trong nhiệm kỳ của cấp uỷ, nếu có sự thay đổi về tổ chức như: thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp uỷ chính thức, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ theo Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng; cấp uỷ được chỉ định bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra theo Điều 31 Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng...”

Mục 1.1, Khoản 1, Điều 31, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Uỷ ban kiểm tra các cấp được lập từ đảng uỷ cơ sở trở lên, do cấp uỷ cùng cấp bầu; bầu uỷ viên uỷ ban kiểm tra trước, sau đó bầu chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trong số uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra do uỷ ban kiểm tra bầu trong số uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Việc bầu cử được thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, sau khi được tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định sáp nhập 2 đảng bộ cấp trên cơ sở đó và chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời thì Ủy ban Kiểm tra sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời đó bầu ra theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tạp chí Kiểm tra