Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra

02/08/2018 | 07:38 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: BTV Tỉnh ủy quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với BTV Đảng ủy Công an tỉnh Đ. Quá trình tiến hành thẩm tra, xác minh tại Đảng ủy Công an thành phố P thuộc tỉnh Đ, đoàn kiểm tra yêu cầu sao lục một số hồ sơ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng ủy Công an thành phố P cho rằng căn cứ vào các văn bản quy định của ngành về công tác hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát nên từ chối sao lục hồ sơ theo yêu cầu. Trường hợp này đoàn kiểm tra phải làm như thế nào?

Trả lời: Tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng phải:

Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, các quyết định, kết luận, yêu cầu của chủ thể kiểm tra, giám sát; báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực về các nội dung được yêu cầu; không để lộ bí mật nội dung kiểm tra, giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.”

Tại Điều 33, Quy định số 30 nêu trên cũng quy định:

Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, việc cung cấp tài liệu về tin báo tố giác tội phạm cũng là một trong những nội dung mà Đảng ủy Công an thành phố P phải chỉ đạo Công an thành phố P thực hiện để phục vụ cho việc thẩm tra, xác minh của đoàn kiểm tra.

Đây là đoàn kiểm tra chấp hành của BTV Tỉnh uỷ, nên trong trường hợp lãnh đạo Đảng ủy Công an thành phố P từ chối cung cấp, thì Đoàn kiểm tra có văn bản báo cáo để BTV Tỉnh ủy yêu cầu Đảng uỷ Công an thành phố P chỉ đạo Công an thành phố P cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra phải thực hiện việc bảo mật và lưu giữ tài liệu theo quy định.

Tạp chí Kiểm tra