Tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra đối với đối tượng là thường trực huyện ủy không?

03/06/2019 | 15:17 PM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A có đơn tố cáo Thường trực Huyện ủy X nhưng nhận thấy nội dung tố cáo không đúng nên đã tự nguyện rút đơn tố cáo. Kết hợp với các nguồn thông tin khác, tổ chức đảng có thẩm quyền có được kiểm tra đối với Thường trực Huyện ủy X không?

Trả lời: Tiết 1.1.2, Mục 1.1, Khoản 1, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định về đối tượng kiểm tra, giám sát gồm:

“Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, thường trực cấp uỷ từ cấp trên cơ sở trở lên; uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; ban cán sự đảng, đảng đoàn; đảng viên”.

Căn cứ quy định trên, thường trực huyện ủy X là đối tượng kiểm tra của Đảng nên tổ chức đảng có thẩm quyền có thể kiểm tra theo quy định. Việc đảng viên A có đơn tố cáo đối với thường trực huyện ủy X (đã tự nguyện rút đơn) được coi là một trong những nguồn thông tin để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, nếu thấy có căn cứ, cơ sở thì kết hợp với các kênh thông tin khác để quyết định kiểm tra đối với Thường trực Huyện ủy X.

Tạp chí Kiểm tra