Tổ chức đảng có thẩm quyền không phải tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên đã bị xóa tên

20/09/2018 | 07:39 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A bỏ sinh hoạt đảng, bị tổ chức đảng có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên. Tuy nhiên, sau đó một thời gian thì chi bộ phát hiện đồng chí A có vi phạm kỷ luật đảng khi còn công tác. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền có tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với đồng chí A không?

Trả lời: Điểm 1.5, Khoản 1, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định đối tượng kiểm tra như sau:

“Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; khi cần thiết thì kiểm tra đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới quản lý”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đồng chí A đã bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên thì không còn là đảng viên nên không thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý kỷ luật của Đảng. Do đó, sau khi quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên A mới phát hiện đồng chí A có vi phạm khi đang công tác thì tổ chức đảng có thẩm quyền không phải tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí A nữa.

Tạp chí Kiểm tra