Tổ chức đảng cấp trên có thể ủy quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố quyết định kỷ luật của cấp mình cho đảng viên vi phạm

18/02/2020 | 08:44 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A bị UBKT tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, tại hội nghị công bố quyết định kỷ luật đối với đảng viên A, đại diện UBKT tỉnh ủy không có mặt mà Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy ủy quyền cho UBKT huyện ủy thực hiện việc công bố quyết định kỷ luật của UBKT đối với đảng viên A. Vậy, việc UBKT tỉnh ủy không trực tiếp công bố quyết định mà lại ủy quyền như trên có đúng quy định của Đảng không?

Trả lời: Điểm 6.2, Khoản 6, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định như sau:

“ Tổ chức đảng có thẩm quyền sau khi ký quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật phải kịp thời công bố (trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố) chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày ký. Tổ chức đảng cấp dưới được uỷ quyền chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phải công bố quyết định cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật hoặc khiếu nại kỷ luật…”.

Căn cứ quy định trên, nếu tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thì có thể trực tiếp công bố quyết định đó hoặc ủy quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố quyết định kỷ luật của cấp mình cho đảng viên vi phạm.

Trường hợp câu hỏi nêu thì thẩm quyền ký quyết định kỷ luật đối với đảng viên A và công bố quyết định là của UBKT tỉnh ủy. Tuy nhiên, trong trường hợp UBKT tỉnh ủy không trực tiếp công bố quyết định mà ủy quyền cho UBKT huyện ủy thực hiện việc công bố quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm là đúng quy định.

Tạp chí Kiểm tra