Thường trực huyện ủy có phải là đối tượng kiểm tra, giám sát không?

17/02/2020 | 10:14 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy B tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thường trực Huyện ủy Y, tỉnh B. Vậy việc kiểm tra đó có đúng không? Thường trực huyện ủy có phải là đối tượng kiểm tra, giám sát không?

Trả lời: Tiết 1.1.2, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định đối tượng, kiểm tra, giám sát của Đảng gồm có:

“Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, thường trực cấp uỷ từ cấp trên cơ sở trở lên; uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; ban cán sự đảng, đảng đoàn; đảng viên”.

Căn cứ quy định trên, thường trực cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát của Đảng. Do đó, trường hợp câu hỏi nêu, Thường trực Huyện ủy Y là thường trực cấp ủy cấp trên cơ sở được UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là đúng quy định của Đảng.

Tạp chí Kiểm tra