Thẩm quyền thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên vi phạm của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên

08/07/2019 | 07:53 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ thành phố trực thuộc tỉnh C, giữ chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất. Sau đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí A không còn là Thành ủy viên, nhưng giữ chức Phó Văn phòng UBND - HĐND thành phố, nay chỉ còn là đảng viên. Đến cuối năm 2018, đồng chí A bị tòa án phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và tháng 3/2019 bị UBND Thành phố cách chức phó văn phòng UBND -HDND. Theo quy định của Đảng, đồng chí A bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Tuy nhiên, có 2 loại ý kiến:

Thứ nhất: Thực hiện theo Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 35, Quy định 30, thẩm quyền kỷ luật khai trừ đối với đồng chí A là Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh C do đồng chí A vi phạm khi còn là Thành ủy viên.

Thứ hai: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 36, Quy định 30, thẩm quyền kỷ luật khai trừ đối với đồng chí A là Ủy ban Kiểm tra Thành ủy do đồng chí A nay chỉ là đảng viên, công tác tại UBND-HĐND thành phố, không giữ chức vụ về đảng và chính quyền.

Trả lời: Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 35, Quy định 30, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Đối với đảng viên là cấp uỷ viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu phát hiện có vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng được thực hiện như đang đương chức; nếu có vi phạm khi đã nghỉ hưu thì do tổ chức đảng quản lý đảng viên đó xử lý kỷ luật theo thẩm quyền”.

- Khoản 4, Điều 36, Quy định 30 nêu trên quy định:  

“Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, thời điểm xem xét, khai trừ đảng viên A ra khỏi đảng, đảng viên A không còn là thành ủy viên và đã bị cách chức vụ về chính quyền (chỉ còn là đảng viên), nên thẩm quyền khai trừ đảng viên A thuộc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, không thực hiện theo ý kiến thứ nhất vì đảng viên A không thuộc trường hợp đã nghỉ hưu như đã nêu trong quy định.

Vậy, ý kiến thứ hai đúng.

Tạp chí Kiểm tra