Tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ khi có vi phạm khuyết điểm

04/05/2019 | 08:37 AM

Xem với cỡ chữ

Tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ khi có vi phạm khuyết điểm

Hỏi: Khi đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A, cũng trong thời gian này đến thời kỳ xem xét, bổ nhiệm lại đối với đồng chí A theo quy định. UBKT nhận thấy đồng chí A mặc dù chưa có kết luận, nhưng có vi phạm khuyết điểm và đề nghị tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí A. Hỏi: Việc làm trên của UBKT có đúng không?

Trả lời: Tại Khoản 3, Điều 11, Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ quy định về một trong những thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, như sau:

“3- Được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đồng chí A đang là đối tượng kiểm tra, mặc dù chưa có kết luận kiểm tra, nhưng do có vi phạm khuyết điểm nên ủy ban kiểm tra đề nghị tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí A là đúng quy định của Đảng.

Tạp chí Kiểm tra