Sau khi giải quyết xong, phải thông báo cho người tố cáo biết kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp

30/10/2019 | 07:31 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đồng chí A bị tố cáo, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định và thông báo cho người tố cáo bằng hình thức thích hợp (bằng miệng). Tuy nhiên, người tố cáo cho rằng việc thông báo bằng miệng cho người tố cáo là chỉ “thích hợp đối với tố chức đảng, không thích hợp đối với tôi”, nên không đúng quy định của Đảng.

Vậy, vấn đề này giải thích cho người tố cáo như thế nào cho phù hợp?

Trả lời: Tại Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Sau khi giải quyết xong, phải thông báo cho người tố cáo biết kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, về nguyên tắc thì tổ chức đảng là chủ thể giải quyết tố cáo được chọn hình thức để thông báo cho người tố cáo. Việc người tố cáo không đồng ý và cho rằng hình thức thông báo bằng miệng không thích hợp với họ thì cần giải thích cho người tố cáo biết thông báo kết quả giải quyết tố cáo bằng miệng cũng là hình thức thông báo và người tố cáo có thể ghi lại các nội dung mà họ thấy là cần thiết.

Tạp chí Kiểm tra