Nếu tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức vi phạm của đảng viên thì cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp quyết định xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền

19/09/2018 | 10:18 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Chi bộ cơ sở A ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên B (là đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C nhận thấy Chi bộ A xử lý không đúng mức với mức độ vi phạm của đảng viên B. Vậy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C phải thực hiện như thế nào?

Trả lời: Khoản 2, Điều 38, Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp quyết định xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, không phải làm thủ tục từ dưới lên. Đồng thời, phải xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu của tổ chức đảng đó, nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý đúng mức”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C có thể rút hồ sơ đảng viên B để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thi hành kỷ luật thì báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, phải xem xét trách nhiệm của Chi bộ A nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật.

Tạp chí Kiểm tra