Hình thức kỷ luật với trường hợp kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp

25/06/2018 | 07:39 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đồng chí A là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường X có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Trường Đại học B của Hòa Kỳ cấp ngày 26/8/2009. Quận ủy đã có văn bản xin ý kiến và được Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết: “Trường Đại học B là cơ sở giáo dục đại học không được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ và bằng thạc sỹ của đồng chí A không đủ cơ sở để được công nhận". Vậy, bằng thạc sỹ của của đồng chí A có phải là bằng không hợp pháp không? Có cơ sở để xem xét kỷ luật đảng đối với đồng chí A không?

Trả lời: Tiết a, khoản 1, Điều 22, Quy định số 102- QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:

"Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp".

Tiết a, Khoản 2, Điều 22 Quy định trên cũng quy định: "Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển học tập, nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định "văn bằng thạc sĩ do Trường Đại học B, Hoa Kỳ cấp cho đồng chí A không đủ cơ sở để được công nhận vì là cơ sở giáo dục đại học không được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ". Như vậy, bằng Thạc sĩ của đồng chí A do trường Đại học B, Hoa Kỳ cấp là không được công nhận, không có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

Hiện nay chưa có quy định sau khi học xong chương trình do trường nước ngoài cấp bằng, bắt buộc cá nhân người học phải đề nghị tổ chức có thẩm quyền công nhận tính pháp lý của văn bằng, việc công nhận văn bằng là do từng cá nhân có nhu cầu thực hiện, trên cơ sở yêu cầu của cơ quan sử dụng lao động.

Đồng chí A từ khi được trường Đại học B cấp bằng (26/8/2009) đến nay chưa làm thủ tục công nhận văn bằng nên chưa có cơ sở kết luận đồng chí A đã kê khai văn bằng không hợp pháp. Tuy nhiên, tổ chức đảng có thẩm quyền qua kiểm tra phát hiện bằng thạc sĩ của đồng chí A không được công nhận thì yêu cầu đồng chí A phải kê khai lại theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tạp chí Kiểm tra