Cấp uỷ viên vi phạm đến mức cách chức nhưng chủ động xin rút khỏi cấp uỷ thì phải kỷ luật cách chức, không chấp nhận cho rút khỏi cấp uỷ

04/05/2018 | 08:32 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là Phó Bí thư Huyện ủy bị tố cáo sử dụng bằng giả để làm hồ sơ. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật cách chức đối với đảng viên A. Trong thời gian chờ tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật, đảng viên A có đơn rút khỏi cấp ủy và từ chức. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không đồng ý đơn xin rút khỏi cấp ủy của đảng viên A, đồng thời quyết định kỷ luật cách chức Phó bí thư đối với đảng viên A.

Vậy, Ban thường vụ tỉnh ủy xử lý như vậy đối với đảng viên A có đúng quy định của Đảng không?

Trả lời:

Điểm 6.7, Khoản 6, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định như sau:

Cấp uỷ viên vi phạm đến mức cách chức nhưng chủ động xin rút khỏi cấp uỷ thì phải kỷ luật cách chức, không chấp nhận cho rút khỏi cấp uỷ.

Điểm a Khoản 2, Điều 22, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định như sau:

“Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không đồng ý đơn xin rút khỏi cấp ủy và xin từ chức, đồng thời quyết định kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với đảng viên A là đúng quy định.

Tạp chí Kiểm tra