Biết có hành vi tham nhũng, tiêu cực mà không báo cáo theo quy định sẽ bị xử lý kỷ luật

31/07/2019 | 09:45 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện có hành vi tiêu cực, tham nhũng trong việc quản lý tài chính, thu chi ngân sách đến mức phải kỷ luật cách chức huyện ủy viên. Tổ chức đảng có thẩm quyền cũng xác định, kết luận một số cán bộ thuộc Phòng Tài chính huyện có biết rõ sự việc xảy ra nhưng không báo cáo nên quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến 2 loại ý kiến:

Ý kiến 1: Cho rằng những đồng chí đó không có vi phạm, nên không phải chịu xử lý kỷ luật về Đảng.

Ý kiến 2: Việc xử lý kỷ luật của tổ chức đảng là đúng quy định.

Trả lời: Điểm c, Khoản 2, Điều 16 (vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí) của Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về xử lý đảng viên vi phạm quy định kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức đảng viên:

“Biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng;…”

Như vậy, trường hợp câu hỏi nêu, việc tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra và xác định, kết luận các đồng chí thuộc Phòng Tài chính huyện có vi phạm trong việc biết đồng chí Trưởng phòng Tài chính có hành vi tham nhũng, tiêu cực mà không báo cáo theo quy định và xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo là đúng quy định của Đảng.

Vậy, ý kiến thứ hai đúng.

Tạp chí Kiểm tra