Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, rõ đối tượng và nội dung tố cáo thì tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình để phục vụ cho công tác kiểm tra

24/12/2018 | 07:53 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: UBKT huyện ủy nhận được nhiều đơn tố cáo nặc danh, mạo danh đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã. Nội dung đơn nêu vi phạm ở nhiều lĩnh vực. Qua xem xét, UBKT huyện ủy không giải quyết đơn tố cáo mà quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí đó. Việc UBKT huyện ủy ra quyết định kiểm tra như vậy có đúng không?

Trả lời: Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã nêu:Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, rõ đối tượng và nội dung tố cáo thì  tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình, nếu có căn cứ thì kết hợp với các nguồn thông tin khác để phục vụ cho công tác kiểm tra”.

Như vậy, trường hợp câu hỏi nêu, việc UBKT huyện ủy nắm tình hình, thấy có căn cứ và kết hợp với các nguồn thông tin khác để quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã là đúng quy định.

 Tạp chí Kiểm tra