Đối chiếu với quy định về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm

21/06/2018 | 11:30 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Tháng 10/2017 đảng viên X bị tố cáo với nội dung: Khi còn là thư ký Tòa án thành phố B đã làm giả quyết định thuận tình ly hôn cho công dân (thời điểm tháng 1/2013). Tháng 1/2018, sau khi thẩm tra, xác minh, tổ chức đảng có thẩm quyền đã kết luận nội dung tố cáo đồng chí X là có căn cứ. Tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật nhưng có hai ý kiến khác nhau như sau:

Ý kiến 1: Không xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên X vì vi phạm xảy ra đã trên 5 năm.

Ý kiến 2: Việc xử lý kỷ luật đảng viên X hay không còn phụ thuộc vào kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật đối với đảng viên X.

Vậy, ý kiến nào đúng ?

Trả lời: “Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:

1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:

- 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức”.

Trường hợp câu hỏi nêu, mặc dù vi phạm của đảng viên X đã xảy trên 5 năm, tổ chức đảng có thẩm quyền đã kiểm tra, làm rõ và kết luận nội dung tố cáo là có căn cứ thì tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn phải tiến hành họp và biểu quyết hình thức kỷ luật cụ thể đối với đảng viên X. Sau đó đối chiếu với quy định cụ thể về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm.

Vậy, ý kiến thứ 2 đúng.

Tạp chí Kiểm tra