Đoàn kiểm tra do BTV Tỉnh ủy thành lập thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao, khi kết thúc cuộc kiểm tra phải báo cáo BTV Tỉnh ủy

05/09/2019 | 07:41 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy B lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A, do đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Vậy, khi kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo BTV Tỉnh ủy hay UBKT Tỉnh ủy báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trả lời: Trường hợp các đồng chí hỏi, đây là Đoàn kiểm tra do BTV Tỉnh ủy thành lập thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao. Do đó, Đoàn kiểm tra phải báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tạp chí Kiểm tra