Đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 1 đến hết tháng mà không có lý do chính đáng thì chi bộ có thể làm thủ tục xóa tên đảng viên

04/06/2019 | 07:30 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi:  Đảng viên A là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã. Tháng 1 năm 2019, đảng viên A có đơn xin nghỉ việc do hoàn cảnh khó khăn.

Đơn nghỉ việc chưa được giải quyết thì đảng viên A tự ý đi khỏi địa phương, tổ chức đảng nhiều lần mời đảng viên A đến làm việc nhưng đảng viên A không có mặt.

Có 2 ý kiến:

Ý kiến 1: Kiểm tra vắng mặt đảng viên A khi có dấu hiệu vi phạm về ý thức tổ chức kỷ luật (có đơn xin nghỉ nhưng chưa được chấp nhận mà đã tự nghỉ).

Ý kiến 2: Đảng viên A tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2019 (3 tháng liên tục) mà không có lý do chính đáng. Chi bộ có thể làm thủ tục xóa tên đảng viên A theo quy định tại Điều 8, Điều lệ Đảng.

Vậy ý kiến nào đúng?

Trả lời: ‘Điểm 8.1, Mục 8, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định như sau:

“Chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng chưa được giải quyết đã tự ý bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì Chi bộ có thể xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên  đối với đảng viên A mà không cần phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A.

Vậy, ý kiến thứ 2 đúng.

 Tạp chí Kiểm tra