Đảng viên không có mặt nghe công bố quyết định xử lý kỷ luật mà không rõ lý do có quyền khiếu nại không

02/05/2018 | 10:25 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là chi ủy viên Chi bộ phòng kinh tế - tài chính thuộc Công ty M, có hành vi thu tiền trái quy định từ đối tác thuê văn phòng của Công ty. Ngày 02-6-2017, tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đảng viên A bằng hình thức khiển trách, mặc dù được thông báo nhưng đảng viên A không có mặt nghe công bố quyết định mà không rõ lý do. Ngày 09-9-2017, đảng viên A khiếu nại đối với quyết định kỷ luật, nhưng không được tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết.

Vậy, việc tổ chức đảng có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại của đảng viên A có đúng quy định không?

Trả lời:

Điểm 5.2.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) quy định như sau:

“Đảng viên bị kỷ luật không đồng ý với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật được khiếu nại lên các tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết cấp trên. Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày làm việc, tính từ ngày đảng viên vi phạm được tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ biên bản công bố) đến ngày đảng viên bị kỷ luật gửi đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện.”

Điểm 6.3, Khoản 6, Điều 39, Quy định số 30 quy định:

Trường hợp đảng viên bị kỷ luật từ chối nghe công bố hoặc không nhận quyết định kỷ luật thì ghi vào biên bản, quyết định kỷ luật vẫn được công bố và có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ các quy định trên, đảng viên A đã được tổ chức đảng có thẩm quyền thông báo đến để nghe công bố quyết định kỷ luật nhưng đảng viên A không có mặt mà không có lý do. Hình thức kỷ luật đối với đảng viên A là khiển trách vẫn có hiệu lực thi hành từ ngày công bố. Đây cũng là ngày để tính thời hạn khiếu nại quyết định kỷ luật. Do đó, đến ngày 09-9-2017 đảng viên A mới gửi đơn khiếu nại thì đã quá thời hạn khiếu nại là 30 ngày.

Vì vậy, việc tổ chức đảng có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên A là đúng quy định.

Tạp chí Kiểm tra