Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức

28/05/2018 | 08:49 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là cán bộ công tác tại một doanh nghiệp có vi phạm, cơ quan Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra vụ việc liên quan đến vi phạm của đảng viên đó. Vụ việc đang trong quá trình thanh tra thì đảng viên A đến tuổi nghỉ hưu, đơn vị quản lý đã làm thủ tục cho đảng viên A nghỉ hưu theo quy định. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên A có được làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên A về địa phương nơi đảng viên A cư trú không?

Trả lời: Tiết 6.3.1, Điểm 6.3, Mục 6, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng quy định:

Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên trong thời gian bị thanh tra nên mặc dù được đơn vị quản lý làm thủ tục cho nghỉ hưu theo quy định nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền chưa làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về nơi cư trú. Chỉ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về nơi cư trú cho đảng viên để đảm bảo quyền sinh hoạt đảng cho đảng viên đó.

Tạp chí Kiểm tra