Báo cáo tổ chức đảng cấp trên khi quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý

02/11/2020 | 10:38 AM

Thẩm quyền xem xét và bổ sung nội dung vi phạm mới trong giải quyết khiếu nại

02/11/2020 | 10:37 AM

Chuyển hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định khi số phiếu biểu quyết đề nghị khai trừ không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức

01/10/2020 | 09:44 AM

Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng

01/10/2020 | 09:40 AM

Trường hợp người tố cáo rút đơn tố cáo và đã được lập biên bản về việc rút đơn, thì UBKT ban hành kết luận, quyết định kết thúc việc giải quyết tố cáo theo quy định

21/08/2020 | 15:46 PM

Quy định về việc điều động và chuyển sinh hoạt cho đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật

21/08/2020 | 15:41 PM

Thời hạn giải quyết tố cáo được tính từ ngày tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo nhận được đơn

21/04/2020 | 07:36 AM

Có tiếp tục bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở nữa hay không?

20/04/2020 | 09:57 AM

Việc xử lý đơn khiếu nại về kết quả bầu cử đại hội do ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp thực hiện

20/03/2020 | 07:55 AM

Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những trường hợp nào

19/03/2020 | 10:59 AM