Tổ chức đảng cấp trên có thể ủy quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố quyết định kỷ luật của cấp mình cho đảng viên vi phạm

18/02/2020 | 08:44 AM

Thường trực huyện ủy có phải là đối tượng kiểm tra, giám sát không?

17/02/2020 | 10:14 AM

Quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên

09/12/2019 | 08:16 AM

Sử dụng kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ đảng viên

06/12/2019 | 13:30 PM

Sau khi giải quyết xong, phải thông báo cho người tố cáo biết kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp

30/10/2019 | 07:31 AM

Tổ chức đảng có thẩm quyền có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

29/10/2019 | 06:27 AM

Nếu nội dung tố cáo là bịa đặt, vu khống thì người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý

01/10/2019 | 07:35 AM

Việc giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ

30/09/2019 | 09:17 AM

Đoàn kiểm tra do BTV Tỉnh ủy thành lập thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao, khi kết thúc cuộc kiểm tra phải báo cáo BTV Tỉnh ủy

05/09/2019 | 07:41 AM

Phạm vi giải quyết khiếu nại

04/09/2019 | 13:36 PM