UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

25/01/2019 | 17:42 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 25-1-2018, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Ủy viên UBKT Trung ương; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp ủy, UBKT các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Nghiêm Phú Cường phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2018, UBKT các cấp tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Số lượng các cuộc kim tra, giám sát tăng so với năm trước. Nội dung kim tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm; các cuộc giám sát được mở rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, địa phương, đơn vị. Trong năm không có các vụ việc kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBKT các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: Tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập các văn bản của Trung ương, của tỉnh và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; giúp cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, bổ sung và hoàn thành chương trình kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiện toàn xây dựng tổ chức bộ máy UBKT các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến trong công tác tiếp tục được chú trọng. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được duy trì và từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Phát động thi đua và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng gắn với một chuỗi các hoạt động ý nghĩa.

UBKT các cấp kiểm tra 201 đảng viên và 80 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 45,6% đảng viên và 36% tổ chức đảng so với năm 2017); kết luận 105 đảng viên và 47 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; trong đó, 58 đảng viên và 6 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Kiểm tra 721 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 268 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng; thi hành kỷ luật 52 đảng viên. Giám sát chuyên đề 508 đảng viên và 530 tổ chức đảng, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên…

Đồng chí Trần Đăng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị có 6 ý kiến tham luận chia sẻ về những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của UBKT các cấp tỉnh Hòa Bình. Đồng thời chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Vẫn còn tình trạng người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát; còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa đồng đều; công tác phối hợp còn có mặt chưa hiệu quả, còn chồng chéo…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 là năm quan trọng, là năm chuẩn bị một bước công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị UBKT các cấp tỉnh Hòa Bình quan tâm triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ mà UBKT Trung ương đã đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ có chất lượng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong năm 2018 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: UBKT các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, nhất là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các nghị quyết của tỉnh. Chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra cách cấp. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra, điều tra. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng Đức