UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

07/01/2021 | 10:29 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 6/1/2021, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, UBKT các cấp tỉnh Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của UBKTTrung ương, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp chuẩn bị thực hiện tốt công tác nhân sự UBKT các cấp; thẩm định tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Bên cạnh đó,UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; đã tiếp nhận 412 đơn tố cáo, kiến nghị, trong đó 83 đơn tố cáo phải giải quyết, đã được giải quyết kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng... Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng đúng quy định, thẩm quyền. Trong năm, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kỷ luật 1 tổ chức đảng, 380 đảng viên; quyết định kỷ luật 36 đảng viên.

Xác định năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, do vậy UBKT Tỉnh ủy xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tập trung tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện những văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sátnăm 2021 bảo đảm chất lượng.Tham mưu thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo kết luận số 878-TB/UBKTTW, ngày 26/8/2020 của UBKT Trung ương. Chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề nhằm phát hiện, đề xuất kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: UBKT cấp huyện rà soát toàn bộ quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp cơ sở để chỉ đạo bổ sung hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; chủ động ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung cao công tác tham mưu và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nắm bắt chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn số 13 của UBKT Trung ương. Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại báo cáo cấp ủy và UBKT cấp trên. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới; chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm các nguồn thông tin phục vụ việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 2/12/2020 của UBKT Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Nguyễn Trọng Luân

(UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang)