UBKT Thị ủy An Nhơn (Bình Định) kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

23/03/2020 | 13:59 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ thị xã An Nhơn (Bình Định) có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 5.380 đảng viên. Trong những năm qua, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 05, ngày 28-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong thời gian qua, thị xã An Nhơn đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên, trong quá trình chỉnh trang đô thị, thực hiện giải phóng mặt bằng đã phát sinh đơn, thư khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư.

 

Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra đối với BTV Thị ủy An Nhơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để kịp thời triển khai các dự án đúng tiến độ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn đã lãnh đạo, chỉ đạo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở thôn, khu vực với hàng trăm lượt; đồng thời, đồng chí Bí thư Thị ủy và Chủ tịch UBND thị xã tổ chức đối thoại với nhân dân nhiều lượt. Qua đó, kịp thời giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân về các vấn đề: Củng cố hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội… đa số ý kiến của người dân đều được giải thích thỏa đáng, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đối với công tác tiếp đảng viên và công dân, vào thứ 6 hàng tuần, UBKT Thị ủy An Nhơn cử đồng chí Phó Chủ nhiệm dự các buổi tiếp đảng viên và công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của Thị xã; UBKT Thị ủy còn tổ chức tiếp nhiều cán bộ, đảng viên và công dân tại cơ quan làm việc để nghe và tiếp nhận đơn, thư tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, góp phần giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh.

Về tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư tố cáo, UBKT Thị ủy tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy trình, quy định; giao cho 1 cán bộ UBKT theo dõi, ghi chép vào sổ thụ lý; tham mưu Thường trực UBKT ban hành phiếu báo tin, phiếu chuyển đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết; xây dựng quyết định, kế hoạch giải quyết tố cáo đối với những đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; xếp lưu đơn thư để theo dõi.

Trong năm 2019, UBKT Thị ủy đã tiếp nhận 17 đơn tố cáo, phản ánh đảng viên; trong số đó, Thường trực Thị ủy chuyển đến 8 đơn, UBKT Thị ủy nhận 6 đơn và Chủ nhiệm UBKT Thị ủy nhận 3 đơn, trong đó có 14 đơn chính danh và 3 đơn mạo tên. Nội dung đơn tố cáo về lĩnh vực đất đai, công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc Đảng, hôn nhân gia đình, đạo đức, lối sống… Qua nghiên cứu, phân loại đơn, UBKT Thị ủy kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 6 đơn (3 đơn tố cáo, 3 đơn phản ánh); qua làm việc người tố cáo xin rút toàn bộ nội dung tố cáo (3 đơn); lưu trữ 2 đơn; 6 đơn UBKT Thị ủy cử cán bộ nắm tình hình (có 3 đơn mạo danh), kết quả có 1 đơn tố sai, 5 đơn không có căn cứ để thẩm tra, xác minh. Ngoài ra, còn tập trung chỉ đạo kết thúc việc giải quyết 1 đơn tố cáo đối với 1 đảng viên năm 2018 chuyển sang; kết quả giải quyết, đơn tố đúng và đúng một phần, đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đảng, UBKT Thị ủy yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trước chi bộ, đồng thời báo cáo lên cấp trên và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết theo quy định. Nhờ làm tốt công tác giải quyết tố cáo, đã giúp cho đảng viên bị tố cáo nhận rõ sai phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Đáng lưu ý là, trong quá trình giải quyết tố cáo, UBKT Thị ủy An Nhơn chú trọng thực hiện bảo đảm đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; tiến hành thẩm tra, xác minh, làm rõ, kết luận đúng, sai, cụ thể, rõ ràng để xử lý kịp thời những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, góp phần hạn chế đơn, thư phát sinh trên địa bàn.

Thực tiễn giải quyết tố cáo cho thấy, tình hình tố cáo đối với đảng viên diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nội dung, hình thức đa dạng; đối tượng bị tố cáo tập trung vào số cán bộ lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, công tác cán bộ, đạo đức, lối sống… ở các ngành, các cấp, nhất là ở cơ sở. UBKT Thị ủy đã chủ động thành lập tổ công tác đi cơ sở nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn, thư tố cáo đối với các đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất UBKT Thị ủy chỉ đạo, giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giải quyết đơn, thư tố cáo thời gian qua, UBKT Thị ủy An Nhơn còn một số khó khăn, hạn chế: Cán bộ kiểm tra có lúc còn thiếu linh hoạt, nhạy bén trong việc nắm tình hình, dẫn đến thẩm tra, xác minh chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp đảng viên, công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa được chú trọng đúng mức. Nguyên nhân chủ yếu do một số người tố cáo chưa nắm vững nội dung các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tố cáo, do đó việc gửi đơn tố cáo đến nhiều cấp, nhiều ngành; không vì mục đích xây dựng Đảng mà mang tính cá nhân, bịa đặt, nhằm hạ uy tín nhau. Bên cạnh đó, một số cán bộ UBKT phụ trách công tác tiếp dân ở cơ sở hạn chế về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ.

Từ thực tiễn thực hiện công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết đơn, thư tố cáo đối với đảng viên, UBKT Thị ủy An Nhơn có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, nơi nào cấp ủy, UBKT nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo; coi công tác giải quyết tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, UBKT cấp mình và quán triệt đầy đủ các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT cấp trên về giải quyết tố cáo; tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giải quyết tố cáo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định thì nơi đó chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo được nâng lên.

Hai là, năm đầu nhiệm kỳ cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ UBKT và những người làm công tác kiểm tra của Đảng ở cơ sở cập nhật văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên, nhằm giúp cán bộ kiểm tra cơ sở nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Ba là, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân đối với UBKT các cấp phải bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời theo quy định.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn coi trọng và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện tốt việc tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và bố trí cán bộ tiếp dân có năng lực để tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của cấp mình để giải quyết tố cáo kịp thời, hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên, công dân, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, UBKT Thị ủy An Nhơn đã đề ra một số biện pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục tham mưu Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của cấp mình; kịp thời phổ biến các quy định của Đảng về tố cáo và giải quyết tố cáo cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết đơn, thư tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ UBKT các cấp./.

L.Đ