UBKT Thành ủy Hà Giang hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

08/10/2020 | 10:58 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã được UBKT Thành ủy chủ động triển khai thực hiện và đã hoàn thành sớm, vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong 9 tháng năm 2020, UBKT Thành ủy Hà Giang đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành 73 văn bản liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát 10 tổ chức đảng (đạt 200% kế hoạch năm 2020) và 12 đảng viên (có 5 cấp ủy viên) trong việc xây dựng, ban hành và chấp hành quy chế làm việc, các văn bản ban hành sau đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp …; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 13 trường hợp do vi phạm các quy định của Đảng. Tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục thành lập 5 đoàn kiểm tra (phát sinh ngoài kế hoạch) đối với 41 tổ chức đảng trực thuộc  trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản ngay sau đại hội (nghị quyết đại hội; quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT, phân công nhiệm vụ các thành viên UBKT…); đồng thời, kiểm tra công tác lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT Thành ủy đã ban hành 82 văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; tiến hành kiểm tra, giám sát 8 tổ chức đảng (đạt 133% kế hoạch năm 2020) và 23 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 2 đơn; xem xét đình chỉ sinh hoạt đảng 2 trường hợp và thi hành kỷ luật 1 trường hợp theo thẩm quyền.

Với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, UBKT Thành ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố Hà Giang ghi nhận và tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hoàng Hương

(UBKT Thành ủy Hà Giang)