UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ

12/07/2018 | 13:12 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng bộ, khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy, UBKT cấp trên giao.

Cụ thể, đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 2.268 tổ chức đảng và 5.702 đảng viên (có 2.883 cấp ủy viên các cấp); kết luận 334 tổ chức đảng và 482 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, 124 tổ chức đảng và 197 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 26 đảng viên. Tham mưu, giúp cấp ủy giám sát 1.669 tổ chức đảng và 3.927 đảng viên; qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Đồng thời, đã xem xét, xử lý kỷ luật 29 tổ chức đảng và 702 đảng viên (có 165 cấp ủy viên các cấp) bằng các hình thức: Khiển trách 527, cảnh cáo 127, cách chức 36 và khai trừ ra khỏi Đảng 12 trường hợp.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã kiểm tra 292 tổ chức đảng và 847 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 202 tổ chức và 704 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng và 331 đảng viên; kiểm tra 2.296 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 1.220 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát chuyên đề 1.558 tổ chức đảng và 1.748 đảng viên; thi hành kỷ luật 188 đảng viên (có 90 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 85, cảnh cáo 58, cách chức 1 và khai trừ đảng 44 trường hợp...

     T. Tu