UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

11/02/2020 | 13:40 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2019, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định vinh dự được UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích này là kết quả của sự nỗ lực của tập thể UBKT Đảng ủy đã tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng lệ Đảng.

Đại diện UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định (thứ 2 từ trái sang) nhận Giấy khen của UBKT Tỉnh ủy Bình Định tặng.

Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 1.200 đảng viên; UBKT Đảng ủy Công an tỉnh có 7 đồng chí (2 chuyên trách và 5 kiêm chức); toàn Đảng bộ có 9 UBKT Đảng ủy cơ sở với 27 thành viên; các chi bộ cơ sở đều có phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm 2019, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định đã chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực.

Trước hết, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, UBKT các cấp. Kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; mua Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng cấp phát đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đưa tin, bài về hoạt động xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Đồng thời, UBKT Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Xác định cán bộ là mấu chốt của mọi vấn đề, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu kiến thức trên nhiều lĩnh vực, nhất là kiến thức pháp luật; kịp thời kiện toàn UBKT các cấp, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ kiểm tra luôn được quan tâm. Năm 2019, UBKT Đảng ủy đã giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh mở 1 lớp hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 106 cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh; cử 2 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức; kiện toàn 3 UBKT Đảng ủy cơ sở…

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định khẳng định: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, duy trì tổ chức sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Định kỳ, đột xuất, Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với UBKT Đảng ủy để nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc sơ, tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đều rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, phát triển về chủ trương, quan điểm, định hướng, phương pháp, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nhờ đó, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra 19 tổ chức đảng; giám sát 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Ngoài ra, giúp Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; nội dung tập trung chủ yếu về chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chế độ kê khai, công khai tài sản theo quy định; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chức trách, nhiệm vụ được giao; các cuộc vận động của Ngành Công an… Trong năm, các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 680 đảng viên (có 87 cấp ủy viên) về chấp hành Điều lệ Đảng.

UBKT Đảng ủy cũng đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên là chi ủy viên cấp cơ sở; kiểm tra 8 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng, 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý (trong đó có 2 cấp ủy viên cùng cấp)…

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm để phát huy, nhắc nhở khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng. Ghi nhận những thành tích đạt được trên, năm 2019, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định vinh dự được UBKT Tỉnh ủy tặng thưởng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Công an tỉnh Bình Định vẫn còn một số tồn tại: các khuyết điểm, vi phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát chiếm tỷ lệ thấp trên tổng số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra; kết luận kiểm tra chưa gắn kết với việc theo dõi, đôn đốc quá trình sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở hầu hết kiêm nhiệm, chưa giành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra…

Nhằm khắc phục những hạn chế, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh,  đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là triển khai thực hiện Thông báo kết luận 156, ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, quán triệt và phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những văn bản mới ban hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, kiểm tra ở những nơi có vấn đề nổi cộm, nhiều dư luận ở lĩnh vực công tác cán bộ, tha hóa quyền lực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đổi mới và hoàn thiện các phương pháp kiểm tra, giám sát, nhất là các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tha hóa quyền lực, tham nhũng và những loại vi phạm mới trong bối cảnh hiện nay. Chú trọng tuyên truyền, công khai những vi phạm nghiêm trọng và việc xử lý của cán bộ, đảng viên để cảnh báo, răn đe, phòng ngừa và giáo dục đối với tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm và tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài, ảnh: Lương Đức