Tỉnh ủy Trà Vinh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

11/09/2020 | 10:58 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 10-9-2020, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh. Tham dự Hội nghị có đại diện Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Thường trực cấp ủy, chủ nhiệm UBKT cấp ủy cấp huyện...

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; cụ thể hóa ban hành các văn bản của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương; gắn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng; số tổ chức đảng và đảng viên (nhất là cấp ủy viên) được kiểm tra, giám sát tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.491 tổ chức đảng và 6.499 đảng viên (trong đó có 2.750 cấp ủy viên); kết luận 1 tổ chức và 18 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Giám sát chuyên đề 1.662 tổ chức đảng và 3.643 đảng viên (có 1.695 cấp ủy viên). Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 5 đảng viên...  

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 308 tổ chức đảng và 577 đảng viên (có 350 cấp ủy viên); kết luận 190 tổ chức đảng và 358 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 93 đảng viên, đề nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền sai phạm hơn 350 triệu đồng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 1.156 tổ chức đảng; kết luận 17 tổ chức đảng chưa làm tốt nội dung kiểm tra. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 186 tổ chức đảng, kết luận 9 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật. Kiểm tra thu, chi ngân sách 66 tổ chức đảng, kết luận 11 tổ chức đảng có vi phạm, đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách số tiền chi sai quy định gần 1,6 tỷ đồng; đồng thời đề nghị kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cá nhân có liên quan. Kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 1.531 tổ chức đảng; qua kiểm tra, đề nghị truy thu đảng phí và thu hồi chi sai quy định hơn 123 triệu đồng. Giám sát chuyên đề 1.501 tổ chức đảng và 2.131 đảng viên (có 1.621 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 3 tổ chức đảng và 99 đảng viên (có 43 cấp ủy viên), kết quả phải thi hành kỷ luật 25 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Khiển trách 2, cảnh cáo 1 trường hợp; thi hành kỷ luật 545 đảng viên (có 187 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 290, cảnh cáo 143, cách chức 46, khai trừ ra khỏi Đảng 66 trường hợp.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các bài học kinh nghiệm qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị; đồng thời kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; chính sách, chế độ đối với cán bộ kiểm tra; về tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan UBKT và UBKT các cấp, nhất là việc bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách ở cấp xã, phường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra sau đại hội; việc sáp nhập, hợp nhất cơ quan UBKT và thanh tra...

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh đã tiếp thu và làm rõ thêm các vấn đề mà các đại biểu quan tâm; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, UBKT các cấp đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm sát với nghị quyết của đảng bộ, chi bộ; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xem xét, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng.

UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm kiện toàn UBKT, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra và cấp ủy chi bộ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Thông báo số 226-TB/TW, của Ban Bí thư; thực hiện công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng...  

Trường Giang