Tỉnh ủy Thanh Hóa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 | 22:28 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 11-1-2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, UBKT các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tỉnh Thanh Hóa đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.654 tổ chức đảng cấp dưới và 6.480 đảng viên (tăng 70 tổ chức đảng và 306 đảng viên so với năm 2017), kết luận 6 tổ chức đảng và 62 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 50 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 2.146 tổ chức đảng cấp dưới và 7.736 đảng viên (tăng 59 tổ chức đảng và 36 đảng viên), phát hiện 19 tổ chức đảng và 52 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 28 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 77 tổ chức đảng và 935 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 36 tổ chức đảng và 877 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 747 đảng viên. Kiểm tra 1.314 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề đối với 1.354 tổ chức đảng và 7.713 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân như công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng đất đai, phòng chống tham nhũng... Xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm. Cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn” trong kiểm tra, xử lý kỷ luật; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; một số đảng ủy cơ sở và chi bộ chưa quan tâm đến việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trường hợp vi phạm nhưng chậm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát của cấp ủy các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, yếu kém từ trước và mới phát sinh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những lĩnh vực yếu kém, dễ phát sinh sai phạm... UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp tập trung tham mưu phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; thực hiện đồng bộ việc xử lý kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể. Chủ động phối hp với các ban của cấp ủy, các ngành chức năng có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiêm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu chia sẻ niềm vui với những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp của tỉnh trong năm 2019 cần xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng; chủ động phát hiện, ngăn ngừa kịp thời vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục tập trung vào việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới. Tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Đất đai, xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên, cần tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra đột xuất những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xác minh những nội dung mà công luận và người dân có ý kiến để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm trong thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp có bản chính chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông nghiệp vụ. Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện phòng ngừa các vi phạm để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Trọng Đức