Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

07/01/2021 | 14:58 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 6-1-2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; các đồng chí thành viên UBKT Tỉnh ủy; thường trực cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 404 tổ chức đảng và 614 đảng viên (trong đó có 371 cấp ủy viên), kết luận 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm phải thi hành kỷ luật. Giám sát chuyên đề 317 tổ chức đảng và 491 đảng viên (trong đó có 358 cấp ủy viên), qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 15 tổ chức đảng và 46 đảng viên (trong đó có 32 cấp ủy viên), kết luận 11 tổ chức đảng và 42 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức và 18 đảng viên. Kiểm tra 210 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết luận 2 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra. Kiểm tra 76 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 11 tổ chức đảng về thu chi ngân sách tài chính đảng, kết luận 2 tổ chức có vi phạm, đã yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 34 triệu đồng. Kiểm tra 210 tổ chức đảng với 1.146 đảng viên về thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí, kết luận 4 tổ chức có vi phạm với số tiền hơn 5 triệu đồng. Giám sát chuyên đề 215 tổ chức đảng và 239 đảng viên (trong đó có 201 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo đối với 28 đảng viên (trong đó có 22 cấp ủy viên).  

Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 2, cảnh cáo 1 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 169 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 111, cảnh cáo 25, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 32 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII của Đảng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ một số vấn đề cần khắc phục như việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc đôn đốc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra, giám sát...

Định hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để triển khai nhiệm vụ; trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động cụ thể hóa, tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hiệu lực, hiệu quả toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung giải quyết đơn, thư tố cáo liên quan đến nhân sự được giới thiệu và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quan tâm kiện toàn nhân sự, tổ chức, bộ máy UBKT các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lương Văn Thuận

(UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn)