Thành ủy Bắc Ninh tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

28/05/2020 | 08:48 AM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thường trực, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa; xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhiều văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng: Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; Quy định giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; Quy chế phối hợp giữa UBKT Thành uỷ với các ban xây dựng Đảng của Thành uỷ, các cơ quan khối nội chính; Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Thành uỷ quản lý; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Quy trình kiểm tra của Thành ủy, BTV Thành ủy; ban hành, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy trong nhiệm kỳ. Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bảo đảm các nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng; công khai, dân chủ, cụ thể, dễ thực hiện và được quy chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TW (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Kết luận số 72-KL/TW (khóa X) của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; và tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Thành ủy Bắc Ninh đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ thành phố 3 Đề án về công tác kiểm tra, giám sát: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020” (năm 2016); “Đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ thành phố giai đoạn 2017- 2020” (năm 2017); "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2018-2025” (năm 2018). Theo đó, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp được nâng lên rõ rệt, đi vào thực chất. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện, trong đó có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý, sử dụng đất đai; tài chính, nguồn lực xây dựng nông thôn mới; đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; trách nhiệm cá nhân cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ luật phát ngôn; chú trọng kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Bên cạnh đó, Thành uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra 316 tổ chức đảng và 854 đảng viên (trong đó có 412 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 154 tổ chức đảng và 555 đảng viên là cấp ủy viên. Chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp uỷ viên cùng cấp. Các cấp ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 23 đảng viên; kết luận 5 tổ chức đảng có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; 17 đảng viên có vi phạm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 10 đảng viên.

Quan tâm công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân, Thành ủy, BTV Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung xử lý đơn, thư theo đúng quy trình; tập trung giải quyết dứt điểm những những vụ việc phực tạp, vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến quyền  lợi chính đáng của người dân ở cơ sở. Để tăng cường công tác nắm địa bàn, Thường trực Thành ủy phân công lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, hằng tháng trực tiếp dự họp với ban chấp hành đảng bộ phường để nắm bắt tình hình và định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Thành ủy, kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở. Ngoài ra, công tác phát triển nguồn nhân lực cho Ngành Kiểm tra Đảng của thành phố; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp uỷ và UBKT các cấp luôn được chú ý. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức gần 20 buổi tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ kiểm tra của địa phương, đơn vị; 100% cán bộ UBKT Thành ủy được tham gia lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ chức danh kiểm tra do Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động, Thành ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ thành phố tới cơ sở. Cấp ủy, UBKT các cấp luôn giữ vững phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét xử lý kỷ luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thực thi công vụ. Do vậy, việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua tăng về số lượng, chất lượng đã được nâng lên. Những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,8% (vượt 1,8% Nghị quyết Đại hội); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm 99,1%; thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng đột phá; cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; 3/3 xã được nâng cấp thành phường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, giáo dục - đào tạo giữ vững vị trí đứng đầu tỉnh, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, là địa phương trong tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ, đã tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới; bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành phố được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh…

Thành phố Bắc Ninh trên đường đổi mới, phát triển thành một đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở chưa cao; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng và đảng viên còn thụ động, số lượng ít, chất lượng hạn chế; hiện tượng mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo vẫn còn; việc thực hiện kết luận sau kiểm tra ở một số tổ chức đảng, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời nâng cao, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát hiện nhân tố tích cực để nhân rộng; những chủ trương, chính sách chưa phù hợp để điều chỉnh, từ đó ngăn ngừa, hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính; những nơi có biểu hiệu mất đoàn đết nội bộ, vi phạm nguyên tắc làm việc. Kiểm tra, giám sát người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước về năng lực lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất đạo đức, lối sống và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, các tổ chức đảng cần chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường công tác nắm địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm thuộc lĩnh vực công tác của tổ chức mình để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nếu cần thì chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Thứ ba, các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ; tập trung giám sát chi ủy, đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý đang sinh hoạt trong chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới phát sinh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm ngay từ cơ sở.

Vũ Chí Kiên

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh