Thanh Hóa: Số lượng đảng viên bị kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm trước

09/10/2019 | 11:39 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên…

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 1.496 tổ chức đảng và 5.486 đảng viên (tăng 3 tổ chức đảng và 68 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018); giám sát 1.914 tổ chức đảng cấp dưới và 8.295 đảng viên (tăng 53 tổ chức đảng và 93 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018).

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, UBKT các cấp đã kiểm tra 22 tổ chức đảng cấp dưới và 442 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 12 tổ chức đảng và 334 đảng viên có vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp triển khai các nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Đảng quy định bảo đảm nguyên tắc, thủ tục…

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 1 đảng ủy cơ sở bằng hình thức cảnh cáo và 366 đảng viên (giảm 106 đảng viên so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 92 cấp ủy viên, chiếm tỷ lệ 25,1%) bằng các hình thức: Khiển trách 263, cảnh cáo 69, cách chức 11, khai trừ ra khỏi Đảng 23 trường hợp.

PV