Quảng Trị: Số lượng đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng so với cùng kỳ

10/07/2019 | 14:09 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Trị kiểm tra 184 tổ chức đảng, 248 đảng viên (có 161 cấp ủy viên); giám sát 199 tổ chức đảng, 251 đảng viên (có 174 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 39 đảng viên (có 15 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 21 đảng viên; kiểm tra 200 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 148 tổ chức đảng, 92 đảng viên (59 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 8 đảng viên; kiểm tra 5 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 122 tổ chức đảng trong việc thu nộp, sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 74.450.000 đồng.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 163 đảng viên (tăng 45 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018) bằng các hình thức: khiển trách 132, cảnh cáo 20, cách chức 5, khai trừ 6 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản...

Lương Đức