Quảng Ngãi thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

04/05/2019 | 15:01 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.549 tổ chức đảng, 1.782 đảng viên (có 550 cấp ủy viên); giám sát 1.384 tổ chức đảng, 1.895 đảng viên (có 608 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 112 tổ chức đảng, 279 đảng viên (có 147 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 76 đảng viên.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 9 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 606 đảng viên (có 137 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 393, cảnh cáo 146, cách chức 22 và khai trừ 45 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư, xây dựng cơ bản; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái...

Lương Đức